Հայր Անդրանիկ Ծ. Վրդ. Կռանեան Մտաւորականը

Վերապատուելի Դոկտ. ՓՕԼ ՀԱՅՏՕՍԹԵԱՆ

Հետեւեալը Հայր Անդրանիկ Ծ. Վ. Կռանեանի «88 + Յաւերժ» Յուշահանդէսին,  Վերապատուելի Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեանին արտասանած խորիմաստ խօսքին ամբողջութիւնն է:

«Խմբ.»

Յետմահու վկայութիւն տալը երջանկայիշատակ Հայր Անդրանիկ Ծ. Վրդ. Կռանեանի մտաւորական վաստակին մասին, ինծի այնքան հաճելի է, որքան՝ անոր անկեղծ գրիչը եւ այնքան բարդ է, որքան՝ անոր հոգեմտաւոր աշխարհը:

Կը մաղթեմ, որ սերունդները ընթերցեն ու քննեն անոր հրատարակութիւնները եւ կենսագրագէտները թուեն անոր ձեռքբերումները: Անձնական վկայութիւնները, սակայն, կը բխին հոգեհարազատ ապրումներէ եւ մտքերու հանդիպումէ:

Իմս այսօր այդ անձնականն է:

Հայր Անդրանիկի մտաւորական ներդրումին ու ոճին ծանօթացած էինք որպէս ուսանողներ Հայկազեան Համալսարանի մէջ,  ուր ինք մեր գրաբարի ուսուցիչն էր:  Դասարանին մէջ ձայնը իրն էր, ժամանակը՝ իրը, դասագիրքը՝ իր հեղինակածը եւ պահը՝ իրը: Սակայն մե՛րն էր հօր մը ներկայութեան, բարեկամի մը համբերութեան, թափանցիկ հոգիի մը ներշնչումին մարմնաւորումը: Եւ իսկապէս, ինչ կը վաստկի մարդ եթէ ամբողջ մտաւորական աշխարհ մը ներկայացնէ բայց հոգիով չփոխանցէ իր ունեցած գանձը:

Իսկական մտաւորականի յատկութիւններէն մենք Հայր Անդրանիկի մէջ ճանչցանք նախ՝ քննող միտքը: Նիւթերը իրեն համար քննութեան եւ հարցադրումի առարկայ էին միշտ: Պատասխանը պատրաստ չէր, այլ պէտք է պատրաստուէր: Անցեալի նիւթը վաւերական չէր եթէ այսօր չքննուէր, կամ անցեալի քննութիւնը չարժեւորուէր:

Մտաւորականը նաեւ ունի վստահութիւն՝ իր մտածելու կարողութեան մասին, չըսելու համար՝ ինքնավստահութիւն: Եթէ ոչ՝ ան անպայման կ’իյնայ այլոց մտքերու խաղափորձին եւ բոլորը գոհացնելու շփոթին մէջ:  Վարդապետին մօտեցումներուն եւ արտայայտութիւններուն մէջ բոլորը տեսան ինքնուրոյն միտք եւ իր կարողութեան նկատմամբ բարձրաստիճան վստահութիւն:  Հայկազեան Հայագիտական Հանդէսի իր գործակիցները 25 տարուան փորձին ընթացքին ճանչցան անոր ինքնավստահ եւ ինքնուրոյն կեցուածքը, ի գին ամէն հաւանական դժգոհանքի: Այն մտաւորականը,  որ բաւարար վստահութիւն չունի իր մտքի արժէքին ու կեցուածքին հաստատութեան, գերութեան աստիճան կը տարուի հանրային կարծիքներէն:

Մտաւորականը ականջ կու տայ այլախոհներու:  Համալսարանական իր ասպարէզին մէջ Հայր Անդրանիկ եղաւ նաեւ լսող եւ բոլորին գաղափարները յարգող:  Կասկածի մատնուածներու՝ եղաւ ընկեր, միջակութեամբ հմայուածներու նկատմա՛մբ իսկ՝ ընդհանրապէս համբերատար: Ան կրկնեց թէ մարդ իր ազատութեանը մէջ կ’իյնայ մեղքի մէջ եւ պէտք ունի զինք լսողի եւ ուղղողի:  Նոյնիսկ երբ ան արտայայտեց ծայրայեղ թուած մտքեր, այդ բոլորը կատարեց պարզութեամբ եւ այլ գաղափարներու տեղ տալով, որովհետեւ մտաւորականութիւնը միայն կը սնանի յարգանքով բոլորին հանդէպ:

Մտաւորականը կը սնանի նիւթերու եւ հետաքրքրութիւններու զանազանութեամբ:  Մինչ ան կը խորանայ մէկ նիւթի մէջ, անփոյթ չի վարուիր սակայն առնչակից նիւթերու հետ:  Հայր Անդրանիկի հրատարակութիւնները միանման նիւթեր չեն արտայայտեր:  Կայ եկեղեցին, պատմութիւնը, լեզուն, ծէսը, ինքնութիւնը, Աստուածաշունչը, երիտասարդականը, հոգեկանը, փորձառականը, քաղաքականը:  Երբ կը գրէ մէկուն մասին, գիտակից է մնացեալներուն:  Իր ժամանակներու համ տուող մտաւորականը այս իմաստով մեկուսացած ու անհաղորդ մարդը չէ, այլ ընդգրկողն է, մարզերն ու վիճակները՝ միաւորողը:

Մտաւորականը իր միտքը արտայայտելու եւ հոգին արտացոլացնելու համապատասխան լեզուի եւ հմտութեան կարօտ է:  Հայր Անդրանիկ եղաւ յստակութեան, ճշգրտութեան  եւ բազմալեզու հարստութեան ներկայացուցիչ:  Բառարանը իրեն համար մասնագիտական աշխատանք չէր միայն, այլ իր ապրումներուն, մտայղացումներուն  եւ առաքելութեան արտայայտութիւնը:  Խօսքով, գիրով ու տառով կը ներկայացնէր հարազատութիւն, մասնագիտութիւն եւ նոյնի՛սկ հայրենասիրութիւն:

Յարգուած մտաւորականը նաեւ ինքնաքննադատ է:  Հայր Անդրանիկը լաւ ճանչցողները կը վկայեն թէ, ուրիշներու իր կատարած քննադատութիւններուն զուգահեռ ան ունէր կարողութիւնը արտայայտելու ինքնաքննադատ մտքեր եւս:  Ինք իր հաւատքի կեանքի կազմաւորման մէջ ունեցած էր անվստահ պահեր, եղած էր նաեւ հաւատքի եւ տրամաբանութեան պայքարի ենթակայ: Ան ազատութեամբ կ’արտայայտուէր եւ կը խորհրդածէր իր տկարութեան մասին:

Վերջապէս, իսկական մտաւորականը տեսիլք ունեցող-առաջադրանք ունեցող անձ է:  Այո, ան քննեց ու յաճախ քննադատեց, սակայն միշտ՝ նախաձեռնելու եւ առաջարկելու տրամադրութեամբ:  Հայր Անդրանիկ ոչ միայն եղաւ ծրագիր ու միտք մշակող, այլեւ մինչեւ վերջը մնաց խանդավառ՝ իր առաքելութեամբը:

Տակաւին կայ շատ ըսելիք: Սակայն վախնամ, որ կարծենք թէ կատարեալ մտաւորական մը կը ներկայացնեմ այսօր:  Հայր Անդրանիկ մարդ էր: Կատարեալ չէր կրնար ըլլալ:  Սակայն արդար է վկայելը թէ ան միայն միտք չէր, այլ՝ ուղղամիտ: Ան միայն հոգեւորական չէր, այլ՝ հոգիով ապրող:  Ան միայն գրագէտ չէր, այլ նաեւ մարդկային եւ հայկական մշակոյթի սպասաւոր:  Ան միայն ընկերասէր չէր, այլ մարդասէր: Ան միայն վարդապետ չէր, այլ բոլորին հաւասար,  անկեղծ ընկեր:

Իր խօսքերով՝ «Ինչպէս ալեկոծեալ նաւը փոթորիկէն դուրս գալով կը մտնէ խաղաղ նաւահանգիստ, մարդու հոգին ալ իր հանգիստը կրնայ գտնել ճշմարտութեան նաւահանգիստին մէջ»:

ՀԿՄ Արարատեան Սրահ
20.01.2018

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *