ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՄԷՋ ԱՒԱԳ ՀԻՒԱՆԴԱՊԱՀՈՒՀԻՆ ԳԻՐՔ ԳՐԱԾ Է ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵՆԷՆ ՓՐԿՈՒԱԾ ԻՐ

Մշակութային Էջեր

ԹՈՒՐՔԻՈՅՄԷՋԱՒԱԳՀԻՒԱՆԴԱՊԱՀՈՒՀԻՆԳԻՐՔԳՐԱԾԷՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵՆԷՆՓՐԿՈՒԱԾԻՐ

ՀԱՅՄԵԾՄՕՐՄԱՍԻՆ

 

ԹուրքիոյմասնաւորյայտնիհիւանդանոցներէնմէկունաւագբուժքոյրԱյսելՔարսլըններկայացուցածէՎարդանոյշանունովիրհայտատիկիկեանքիմասինպատմողգիրքը: Այսմասինկըյայտնէթրքական Milliyet-ը։

Անգարայի Lokman Hekim Etlik հիւանդանոցիաւագհիւանդապահուպինԱյսելՔարսլընհանդիսաւորպայմաններումէջեւընթերցողներումեծթիւիմասնակցութեամբիրականացուցածէիրգիրքիշնորհանդէսըեւգիրքըվաճառածիրստորագրութեամբ:

Այսելնշածէ, որ «ՎարդանոյշիԱլին” գիրքիմէջներկայացուցածէՎարդանոյշանունովիրհայմեծմօրկեանքը:

ՅառաջիկայօրերունԱյսելՔարսլընպիտիմասնակցինաեւՍթամպուլի, Պուրսայի, ՄալաթիոյեւԳիրեսունիմէջկազմակերպուողշնորհանդէսներուն, որունժամանակեւսգիրքերըպիտիվաճառէիրստորագրութեամբ:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *