• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Պոլսահայ «Ակօս» Թերթի Խմբագիրը Կ’առաջարկէ Մուշ Նահանգը Տարօն Անուանակոչել

05.08.2016   08:03

Թուրքիոյ հարաւ–արեւելեան քրտաբնակ երկու նոր նահանգներու անուանափոխութեան արձագանգելով՝ պոլսահայ «Ակօս» թերթի գլխաւոր խմբագիր Էտուարտ Տանզիկեան առաջարկած է Մուշ նահանգը անուանակոչել Տարօն։

Ան Twitter–ի իր էջին գրած է. «Թող Մուշն ալ Տարօն անուանափոխեն»:

Նշենք, որ թրքական իշխանութիւնները որոշած են քրտաբնակ Հաքքարի եւ Շրնաք նահանգները վերանուանել Նոյ եւ Ճուլամերիկ, իսկ Ճիզրէ եւ Իւքսեքովա քաղաքները դարձնել նահանգային կեդրոններ։

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր