Հայութիւ՞նը, Թէ՞ Սկզբունքը. ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆ

Դարձեա՛լ Թէքէեան, այո՛, որովհետեւ իր խմբագրականները հայ պատմութեան բանական դպրոց են: Այս խմբագրականը լոյս տեսած է Արեւի մէջ, 6 Սեպտեմբեր 1915ին, Եղեռնի անդոհանքի օրերուն:

Այստեղ Թէքէեան լուսարձակի տակ կ’առնէ ատենի հայ մտաւորականութեան, ազդեցիկ, առաջնորդ, որոշմնառու մարմիններու երկընտրանք մը. նիւթապէս թիկունք կանգնիլ տասանորդուած հայութեան անապատի խլեակներու՞ն, թէ՞ կամաւորական գունդերուն:

Թէքէեան խնդրին միքանի երեսակներ կը բացայայտէ, կը դնէ սկզբունքի հարցեր: Խմբագրականին ընթերցումը մեզ ուրիշ մտորումներու ալ կը տանի, սակայն մենք կը փափաքինք «Զարթօնք»ի ընթերցողին եւ հայութեամբ նախանձախնդիր հայուն ուշադրութիւնը հրաւիրել Թէքէեանի նախընտրութեան: Մեծ մտածողը նախապատուութիւն չի՛ դներ երկու անհրաժեշտութիւններուն միջեւ: Ուրիշ լուծում կ’առաջարկէ եւ ո՛չ իբրեւ միջին օղակ, այլ մեկնելով կացութեան տագնապալիութենէն. Թէքէեան կը թելադրէ. «Աշխատինք, շա՛տ աշխատինք, լա՛ւ աշխատինք ասոր համար»։

Թէքէեանի թելադրանքին այժմէականութիւնը որեւէ երկընտրանք չի ճանչնար:

Անդրանիկ Տագէսեան

 

Բարեկամ մը, անցեալ օր, հայկական ներկայ անանուանելի կացութեան վրայ պզտիկ վիճաբանութեան մը ընթացքին, ըսաւ.

– Հարկա՛ւ, կը կարծէիք հապա որ առանց զոհի՞, առանց ջարդի՞ պիտի ստանայինք ազատութիւնը…։

Բարեմտօրէն, ազնուօրէն, բայց եւ «յեղափոխականօրէն» ըսուած այս խօսքերը սարսուռ տուին մեզի։ Չպատասխանեցինք, որովհետեւ խնդիրը որ այդպէս մէջտեղ կը նետուէր յանկարծակի, ամէնէն ծանրն ու արիւնոտն է խնդիրներուն, բովանդակ ազգի մը մահուան ծանրութեամբը լեցուն եւ անոր արեան ծովին վրայ ծփացող խնդիր մը։

Մտածեցինք, սակայն, ինչպէս այդ խօսքէն առաջ, անկէ վերջն ալ, այդ ահաւոր խնդրին վրայ՝ թէ ազգը պէ՞տք էր նոր զոհեր տար, նոր ջարդեր կրէ՜ր՝ ստանալու համար այն ազատութիւնը որուն սէրը միշտ կը սնուցանէր եւ որուն իրականացման ժամը մօտեցած կարծեց ներկայ մեծ պատերազմին սկիզբը եւ մասնաւորապէս այդ պատերազմին մէջ Թուրքիոյ մասնակցութենէն ետքը…։

Կը խոստովանինք – խոնարհաբար – թէ վերջնական, վճռական եզրակացութիւններու չյանգեցանք բուն այդ մեծ խնդրին մասին, խնդիրներու խնդիրը՝ որ աւելի շատ պիտի զբաղեցնէ հաւանօրէն վաղը, մնացորդ բեկորները հայութեան՝ քան ինչ որ այսօր մեզ կը զբաղեցնէ. որ այսօր ալ, վաղն ալ, ո՛րեւէ գործնական օգտակարութիւն չի ներկայացներ այլեւս՝ որովհետեւ շատ ուշ է եւ պէտք էր երէկ մտածած ըլլայինք անոր մասին. որ – սակայն – իր անօգուտութեանը եւ իր պատճառած յաւելուածական տառապանքին հետ միասին՝ հարկադրաբար կը ցցուի կը մխուի մեր միտքերուն եւ մեր խիղճերուն մէջ… եթէ այդ միտքերը ուրիշ աւելի հաճելի առարկաներով գրաւուած եւ այդ խիղճերը այս կամ այն կերպով փակուած, զրահապատուած չեն…։

Խիղճերու զրահապատումին կը ծառայեն, բացի միւս ծանօթ նիւթերէն – եսասիրութիւն, ագահութիւն, անզգայութիւն, անտարբերութիւն, եւն․ – նաեւ… Սկզբունքները։

Այո՛, Սկզբունքները, որոնք կեանքի առաջնորդներ, իմաստութեան խտացումներ, բեղմնաւոր հունտեր են իրենցմէ օգտուիլ գիտցողներուն ձեռքին մէջ, կ’ըլլան քարէ կափարիչներ խիղճերուն վրայ այն կէս-գիտուններուն, այն տարուողներուն ու տանողներուն՝ որոնք շնորհիւ իրենց խանդին եւ իրենց գտնուած միջավայրին մէջ աւելի խելահաս մարդերու սովին՝ պատասխանատու գործեր կը կատարեն, երբեմն այնքա՜ն պատասխանատու որ հետեւանքը կ’անդրադառնայ ամբողջ ազգի մը ճակատագրին վրայ…։ Սկզբունքն է որ զիրենք վարած է մինչեւ այն ատեն, եւ Սկզբունքը կը վարէ զիրենք նորէն՝ իր ամէնէն շռնդալից եւ արիւնողող ձախողութենէն վերջն ալ, երբ ուրիշ ամէն մտածում, ամէն զգացում խեղդելով թաղելով իր ներքեւ՝ սոսկալի տիրականութեամբ մը կ’ըսէ կարծես.

– Ի՜նչ փոյթ թէ անհետանայ նոյն իսկ Ազգը որուն փրկութեան համար ես ստեղծուած կամ ընտրուած էի. բաւ է որ ես՝ Սկզբունք՝ կենդանի մնամ…։

Անո՛նք՝ որոնց քով Սկզբունքները այսպէս ամուր են – ամրութիւն մը զոր իրենց տիրոջ մտքէն ու սրտէն չէ որ կ’առնեն, այլ շատ անգամ անոնց մտքին ու սրտին անգործութենէն՝ Սկզբունքներն ըլլալով արդէն միշտ կարծր ու գործածողն ինք պարտական ըլլալով զանոնք կակղել եւ օգտակար դարձնել… – անո՛նք միայն, այս արիւն-արցունքի օրերուն մէջ ալ ուր ամբողջ Հայրենիքը բերանաբաց մեծ վէրք մըն է եղեր, պաղարեամբ կրնան խօսիլ Սկզբունքին վրայ եւ ըսել – օրինակի համար – թէ հայութիւնը չի մեռնիր՝ կը բաւէ որ կռիւը շարունակէ, թէ այդ կռիւէն պիտի ծնին լաւագոյն օրեր, պիտի ծնի Ազատութիւնն իր Արշալոյսովը, Արեւովը, Բոցերովը եւ դեռ ուրիշ շատ մը մաշած-փտած թատերական զարդեղէններովը՝ որոնց ամէնուն մէկ կից մը տալու եւ դժոխք ղրկելու չես գիտեր ի՜նչ անզուսպ փափաք մը կը զգաս դուն հիմա…։

Բայց, եկէ՛ք խօսինք վայրկեան մը – եթէ կարելի է – պայմանաւ որ խօսքերնիս մարդու հետ ըլլայ եւ ոչ թէ Սկզբունքին հետ՝ զոր մենք ալ անշուշտ կը ճանչնանք քիչ մը…։

Կռի՛ւը, այո՛, կը շարունակուի եւ պէտք է շարունակուի, ոչ թէ որովհետեւ «սկսած է անգամ մը», այլ որովհետեւ դադրեցնելը քու ձեռքդ չէ, դադրեցնելէն ո՛րեւէ օգուտ չկայ այսօր, ոչի՛նչ կայ որ կրնաս փրկել, ո՛չ մէկ պայման՝ զոր կրնաս ընդունիլ տալ թշնամիիդ.. եւ դեռ շատ մը ուրիշ պատճառներ զորս ամէն մարդ կրնայ ինքնին գտնել ու աւելցնել։

Կռիւը, այո՛, չի դադրիր. բայց այն պահուն իսկ ուր այդ կռիւին ուղղակի զոհերն եղող – ասիկա ճշմարտութիւն մըն է զոր ծածկելէն օգուտ չկայ բնաւ – հարիւր հազարաւորներու մահէն ետք՝ հարիւր հազարաւոր կէս-մեռելներ ալ օգնութեան կը սպասեն չմեռնելու համար, ա՛յն պահուն ուր մօտիկ եւ հեռաւոր ապագայի ազատ կամ գերի հայութեան վերապրումին միակ յոյսն անոնք են՝ մենք չենք…, այդ վայրկեանին ըսել թէ կռի՛ւը միայն կայ մեր մեծագոյն օգնութեանն արժանի, թէ մնացեալը «բարեգործութիւն» է զոր կրնան աղաներն ալ ընել, թէ մենք ամէն բանէ առաջ յեղափոխականներ ենք… եւ ուրիշ այս կարգի սկզբունքային անսրտութիւններ՝ սա՛ միայն կը յայտնեն դժբախտաբար, թէ մենք մարդիկ ենք որոնք Սկզբունքը կափարիչ ըրած ու գոցած են իրենց խղճին ալ, իրենց մտքին ալ վրայ…։

Իրենց մտքին ալ վրայ՝ որովհետեւ որի՞ համար է այն ազատութիւնը զոր իվերջոյ պիտի շահինք եղեր վաղը՝ կռուելով դեռ. որի՞ համար համար մանաւանդ կրնայինք պահանջել զայն ու որի՞ համար է որ պիտի տային զայն մեզի…: Ճշմարիտ է, խորապէս ճշմարիտ, թէ միակ յոյսը՝ անոնք, այսօր 150-200,000 փախստականներն են Կովկասի, որոնք երանի՜ թէ վաղը 300-400,000 ըլլային, որովհետեւ որքա՛ն աւելի՝ այնքա՛ն փրկուելու եւ մեզ ալ իրենց հետ փրկելու յոյսը կը ներկայացնեն անոնք: Թուրքիան սպանդանոց մըն է դարձեր հայուն համար, չէ՞ք տեսներ։ Չափազանցութիւ՞ն կայ լուրերուն մէջ. իցի՜ւ թէ. բայց ինչքա՜ն ցաւալի է որ այդ բառը մեր կողմէն կ’արտասանուի հիմա, սակարկութեան մը ձեւով՝ ուր նիւթի մը վրայ զեղջ կ’ըլլայ, կարծես ուրիշ մը բարձրացնելու համար՝ առանց խորհելու թէ երկուքն ալ մե՛րն են ու այն երէ՜կ էր որ մէկը միւսէն առաջ պէտք էր անցընել անպատճառ…։

Սթափեցէ՛ք, սթափի՛նք ամէնքս։ Զօրաւոր կամ տկար ջիղի խնդիր չէ ասիկա, այլ մահու եւ կենաց խնդիր զոր Ազգը երբեք այսքան ահարկու ու ծանր երեւոյթով մը տեսած չէր իր դիմաց, եւ խնդիրն ալ իր ծանրութեանը համեմատ Ազգը այսքան խե՜ղճ տեսած չէր։ Յեղափոխութեան ու բարեգործութեան, յեղափոխականի ու աղայի խտիր կրնա՞յ մնալ տակաւին՝ երբ ամէն բան կորսուելու, ընկղմելու վրայ է։ Ու բարեգործութիւնն ալ արդէն կռիւ չէ՞ հիմա, թշնամւոյն ազատօրէն, լայնօրէն, վճռօրէն գործադրած բնաջնջումի ծրագրին դէմ՝ ապրելու, տեւելու եւ ազատելու կռիւը, Մահուան դէմ Յո՛յսի կռիւը…։

Ետ չդառնանք Երէկին նայելու., համաձայն ենք, որովհետեւ Այսօրուան համար՝ ա՛լ բնաւ օգուտ չունի ան․ բայց Այսօրուան ու Վաղուան վրայ մեր ամբողջ աչքերովն ու սիրտովը նայինք։ Բարեգործութեան եւ Կռիւին աղբիւրը մէ՛կ թող ըլլայ նիւթապէս, ինչպէս մէ՛կ է մեր սրտերուն մէջ բարոյապէս. միայն ջանա՛նք՝ որ առատ ըլլայ ան՝ որպէսզի երկու պէտքերն ալ կարենան սնանիլ անկէ։ Աշխատինք, շա՛տ աշխատինք, լա՛ւ աշխատինք ասոր համար։ Միմիայն այս կերպո՛վ է՝ որ կրնանք մեր խիղճերը քիչ մը խաղաղել թերեւս…։

Եւ մի՛ ըսէք, Աստուծոյ սիրոյն, սա՛ քստմնելի խօսքը․ «Դեռ շատ սեւ օրեր ունինք տեսնալիք, դեռ շատ կորուստներ ունինք ողբալիք։ Կեանքերու հարկն է որ պիտի հատուցանենք պատերազմի դաժան Մողոքին, արիւնի տուրքն է որ պիտի մատուցանենք Ազատութեան Աստուծոյն» (խմբագրական Յուսաբերի, թիւ 59, Սեպտ․ 2)։

Հա՞յ էք դուք՝ թէ՞ ոչ խենթեցած Սկզբունք մը։

Աջակցէ՛ ԶԱՐԹՕՆՔ-ին. Ապահովէ՛ Անոր Գոյերթը

 

Քիչ Մը Յոյս

ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆ

 

Սիրելի Պրն. խմբագիր,

 

Վահան Թէքէեանի եգիպտահայ Արեւին մէջ լոյս ընծայած խմբագրականները կը կարդայի: Այս մէկը ուզեցի կիսել քեզի եւ Զարթօնքի ընթերցողներուն եւ հետը բոլոր անոնց որոնք նախանձախնդիր են հայկական իրականութեան բարելաւման:

Խմբագրականին մէջ, հրատարակուած 2 Յուլիս 1915ին, կը կարդանք Թէքէեանի կսկիծը, հոգիի տոչորումն ու կծկումը՝ ի տես Հայոց Ցեղասպանութեան հանդէպ ուրիշ հայոց վարմունքին, վերաբերումին:

Ինծի համար՝ Հայոց Ցեղասպանութիւնը մարդկային, համամարդկային եւ հայկական տագնապ մըն էր (եւ է): Մե՛ծ տագնապ մը: Այսօր մարդկութիւնը եւ հայութիւնը, իւրաքանչիւրը իր դիտանկիւններէն, կը դիմագրաւէ ուրիշ տագնապներ: Թերեւս մեզի՝ հայերուս համար, մեր դիմագրաւած տագնապները շատ խոշոր են: Ուշադիր ըլլանք եւ չկրկնենք Թէքէեանի մատնանշած «ուրիշ հայերու» վերաբերումի սխալը:

Կը կարծեմ, Թէքէեան, իբրեւ խմբագիր, ուզած է լաւատեսական, յուսադրիչ շունչ մը դնել այդ սեւ իրականութեան ընդդէմ: Ինծի կը թուի –  աւելի ճիշտը՝ համոզուած եմ – որ եթէ մենք Թէքէեանի մատնանշած մեր բացասական վերաբերումը – մեր ընթացքը – բարեփոխենք՝ մե՛նք ՀԱՍՏԱՏԱՊԷՍ յառաջացուցած-գոյացուցած կ’ըլլանք այն յոյսը զոր Թէքէեան կը տեսնէր նորածինի «տկար խեղդուկ ճիչին» մէջ:

Յարգանօք՝

Անդրանիկ Տագէսեան

 

«Զուլու՜մ, զուլու՜մ, զուլու՜մ…: Հայերէն առածը կ’ըսէ. «Մինչեւ առուէն ջուր գայ, գորտին աչքը դուրս կու գայ: Գիշեր, ցերեկ կը սպասենք ազատութեան արշալոյսին. ե՞րբ պիտի տեսնենք աշխարհի խաղաղութիւնը…»:

Քեմախէն գրուած նամակէ մըն են այս տողերը՝ որոնց արտայայտած ու ներշնչած զգացումին խորութեանը ոչինչ կը հաւասարի, ո՛չ ընդարձակագոյն մանրամասն նկարագրութիւնը, ո՛չ ալ դրական ամէնէն ցնցող կոչը ի մասին հայկական ահագնածաւալ աղէտին:

Կը տեսնես այդ քանի մը բառին մէջ հայութիւնը՝ թրքութեան երկաթէ աքծանին մէջ բռնուած, որ ոսկորները կոտրտուելով ճզմուելու եւ մեռնելու վրայ է: Բայց եւ կը տեսնես միեւնոյն ատեն որ հոգին սեղմեր է ակռաներուն մէջ եւ չ’ուզեր զայն արձակել՝ մինչեւ որ չնշմարէ «ազատութեան արշալոյսին» ծագիլը…: Բայց, «ե՞րբ պիտի տեսնենք աշխարհի խաղաղութիւնը…», կը հեւայ անպ ոգեսպառ, սկսելով ինքզինքին հարցնել թէ վերջին շունչը փչելէն առաջ արդեօ՞ք պիտի տեսնէ՞ զայն…:

Կեանքի մեկնումէն աւելի տխուր է յոյսի՛ն մեկնումը մարդկային էութենէն: Այնչափ ատեն, որ ցաւի ու տանջանքի ամէնասուր զգայութիւններուն մէջ անգամ, դեռ կը մաքառինք եւ դեռ կը պահենք այդ վիճակէն փրկուելու մեր յոյսը, հաւասար ենք բոլոր ապրողներուն՝ որովհետեւ մեզի մնացած գուցէ միակ վայրկեանի մը կեանքն ալ ապագային ամբողջ անհունութեամբը դեռ լա՜յն  է ու լի մեզի համար: Եւ կեանքը, անշուշտ, իր այս անորոշ երկարաձգման, կամ այս անսահման ապագայի իր յոյսո՛վն է միայն որ կեանքն է…:

Ճիշտ է եթէ հայերէն թերթի մը խմբագիրը – այս միջոցիս – պէտք չէ անձնատուր ըլլայ յուսահատութեան, պէտք է ընդհակառակն ինք զօրանայ՝ ուրիշներն ալ զօրացնելու, ինք դիմադրէ՝ ազգովին դիմադրութեան մեծագոյն հնարաւոր ուժը կանգնելու համար մահուան ուժին դէմ որ ահա՛ շրջապատեր է զմեզ:

Բայց ինչպէ՞ս կարելի է ասիկա երբ հայ է խմբագիրը, երբ իր հաղորդածէն աւելի գէշ լուրեր կը լսէ զորս ստիպուած է յաճախ իրեն վերապահել, եւ երբ իր անմիջական միջավայրին՝ հայութեան այն պզտիկ մասին մէջ ալ ուր բախտը բերած ձգած է զինք, ոչինչ կը գտնէ իրեն քիչ մը սիրտ տուող, ոչի՛նչ բայց միայն ոմանց քով լուսնային անտարբերութիւն, ուրիշներու քով ճղճիմ եւ անժամանակ մտահոգութիւններ (որոնք անցեալ տարի ներելի ըլլային թերեւս՝ բայց ներկայ վայրկեանին անհեթեթութեանց անհեթեթութիւնն են…) եւ ուրիշ-ուրիշներու մօտ ալ՝ եղբայրատեաց կատաղութեան փրփուր մը որ հրէշային է պարզապէս ա՛ս ալ…: Երբ այսպէ՛ս դուրսէն ու ներսէն ինքզինք ենթարկուած կը գտնէ տանջանքներու մեծագոյնին, բան մը, օգտակար բան մը ընելու անկարելիութեան տանջանքին, այն ատեն, այո՛, հայ խմբագիրը սրտանց երանի կու տայ իր թերթին մամուլը դարձնող արաբ բեռնակրին անգամ եւ կը փափաքի ինքն անոր տեղը անցնիլ, ա՛ն ըլլալ ու բան մը չգիտնալ, բան մը չզգալ, բան մը գրելու պարտաւոր չըլլալ այլեւս…:

Ամէնքս տեսեր ենք մեր ընտանիքներուն մէջ, որ սուգի ատեն իրարու քով կու գան ընտանիքին անդամները, եւ եթէ ուրիշ բան չեն կրնար ընել, չեն կրնար մեռելը ողջնցնել եւ իրար մխիթարել ալ չե՛ն կրնար, գոնէ իրենց արցունքին եւ հեծկլտանքին մէջէն ատեն-ատեն կը նային իրարու եւ այս նայուածքը՝ որ ցաւին մէջ իրենց միութիւնը կը յայտնէ անոնց՝ ուժ կու տայ կրելու իրենց վիշտը, արցունքի նոր հեղեղներ կը պոռթկացնէ բայց նաեւ պատճառ կ’ըլլայ որ անոնք վերադառնան ու կրկին կապուին կեանքին…: Երբեմն ալ, այդ ժամերուն, պզտիկ տղայ մը որ անկիւն մը քաշուած կծկտած է՝ չկրնալով թափանցել մահուան գաղտնիքին, յանկարծ կու գայ կը փարի սգաւորին ծունգերուն, որ խելայեղ թափով մը կը գրկէ զայն եւ անոր այտերուն վրայ կը թափէ իր արցունքը, նուազ դառն եւ արդէն իսկ սփոփա՛նքի արցունքներ կարծես…:

Բայց, ըսէ՛ք, ու՞ր է այդ մանուկը հիմա. ինչու՞ զայն չենք տեսներ, ինչու՞ իրար անգամ չենք տեսներ, այս որքա՞ն մութ է շուրջերնիս…:

Ո՞վ կրնայ քիչ մը լոյս տալ մեզի, քիչ մը լոյս եւ քիչ մը յոյս մեզի…:

Բայց յուսահատութիւնը պահ մը միայն կը տեւէ…: Այդ ի՞նչ ձայն է, ի՞նչ տկար ու խեղդուկ ճիչ՝ որ կը լսուի հեռուէն, տանը ուրիշ մէկ սենեակէն: – Նորածինի մը ձայնն է, Հայկական Ազատութեան առաջին աղաղակը որ կը հնչէ մեր սուգին մէջ եւ մեզ ընդոստ կը կանչէ դարման ու խնամք տանելու իրեն, զինք պաշտպանելու եւ զօրացնելու:

 «Քիչ մը» չէ, անհու՛ն յոյս է ասիկա, եւ մենք կ’ոգեւորուինք ահա…:

Աջակցէ՛ ԶԱՐԹՕՆՔ-ին. Ապահովէ՛ Անոր Գոյերթը

Միասնականութեան Ազգապահպան Ուժը 

Հայ ազգի իւրաքանչիւր ներկայացուցիչ քաջատեղեակ է Հայկական լեռնաշխարհում Ուրարտական պետութեան, ինչպէս նաեւ Մեծ Հայքի Երուանդունիների, Արտաշէսեանների, Արշակունիների եւ Բագրատունիների թագաւորութիւնների պատմութեան ընթացքում հայ ժողովրդի պետականաշինութեան եւ մշակութային զարգացման յաջողութիւնները:  

Հայկական լեռնաշխարհն ու հայ ժողովուրդն իր հազարամեակների դժուարին պատմութեան ընթացքում բազմիցս ենթարկուել են արտաքին թշնամու յարձակումներին, որոնց ընթացքում պատմական փառահեղ յաղթանակները կերտել է խիզախութեան եւ, յատկապէս, համաժողովրդական պայքարի շնորհիվ` ապահովելով Հայրենիքի ու հայ ժողովրդի ազատութիւնն եւ անկախութիւնը:

Համաշխարհային պատմական իրադարձութիւնները դասեր են տուել աշխարհի ժողովուրդներին եւ ապացուցել, որ իւրաքանչիւր ազգի անվտանգ գոյատեւման ու ազգային նպատակներին հասնելու յաջողուած գրաւականը պետութեան եւ ազգային կառոյցների համախմբուածութիւնն է:

Այդ առումով հայ ժողովրդի գոյատեւման ընթացքում միասնական պայքարի պատմական ցայտուն եւ վճռորոշ առաւել յիշարժան դրուագներից են, յատկապէս, Աւարայրի ճակատամարտն ու Սարդարապատի, Բաշ Ապարանի եւ Ղարաքիլիսայի հերոսամարտերը:

Աւարայրում հայ ժողովուրդը` որպէս առաջին քրիստոնեայ պետութեան կրող, պաշտպանելով սեփական գոյութիւնը, հաստատել են նաեւ հոգեւոր հաւատամքին նուիրական մնալու կամքը, իսկ Սարդարապատի, Բաշ Ապարանի եւ Ղարաքիլիսայի հերոսամարտերում յաղթանակներով, 543 տարի առաջ Կիլիկիայի հայկական թագաւորութիւնը կորցնելուց յետոյ, նաեւ հնարաւորութիւն է ստեղծել հայ ժողովրդի նորագոյն պատմութեան շրջանում հայ ազգային պետականութեան վերածննդին` 1918թ. մայիսի 28-ին հռչակելով առաջին անկախ Հայաստանի Հանրապետութիւնը:

Այս հերոսամարտերը վերահաստատել են, որ ազգային արժեքների` քրիստոնէութեան ու անկախութեան համար պայքարը հայ ժողովրդի համար բարձրագոյն արժէքներ են: Այն նաեւ ապացուցել է, որ հայն` իր հայրենասիրութեամբ, ազգային գիտակցութեամբ, ազատութեան եւ անկախութեան հանդէպ տենչանքով, ունի քրիստոնէական արժէքներով պարուրուած անկոտրում կամք, իսկ յաղթանակներն առաւել հեշտ է ձեռք բերել միմիայն միասնական ու համաժողովրդական պայքարի միջոցով:

Մայիսի 28-ին Հայաստանի առաջին անկախ հանրապետութեան հիմնադրմանը նախորդած Սարդարապատի, Բաշ Ապարանի եւ Ղարաքիլիսայի հերոսամարտերը վերը նշուած խօսքերի ապացոյցն է, ինչի արդիւնքում հայ ժողովուրդն արեամբ է ձեռք բերել սեփական պետականութիւն ստեղծելու եւ վերածնուելու իրաւունքը: Փոքրաթիւ ուժերի հերոսական պայքարով հայ ժողովուրդը կարողացաւ ստեղծել հայկական ազգային պետականութիւն, որի գոյութեան ընթացքում կառուցուեցին այն հիմնասիւները, որոնց շնորհիւ, անկասկած, այլեւս յարատեւելու է Հայաստանի Հանրապետութիւնն ու հայ ազգը:

Պատմական ժամակները փոխուել են, սակայն Հայաստանի Հանրապետութեան, Հայ եկեղեցու եւ Սփիւռքի հանդէպ արտաքին թշնամական նկրտումներն ու մարտահրաւէրները մնացել են անփոփոխ, աւելին` դրանք ստացել են նոր դրսեւորումներ:

Աշխարհաքաղաքական եւ տարածաշրջանային ներկայ զարգացումների պայմաններում հայ ազգային պայքարն ու նորօրեայ Սարդարապատի հերոսամարտերն առջեւում են դեռ: Հայ ազգի ներկայ եւ գալիք սերունդների համար կարեւոր է մեր նախնիների օրինակով ազգային խնդիրներում համազգային գաղափարներով ղեկավարուելու առաջնահերթութիւնը: Նոր յաղթանակների հասնելու համար այլեւս պահանջւում են համազգային նոր մօտեցումներ եւ համահայկական համախմբման անհրաժեշտութիւն:

Այդ առումով այսօր առաւել քան կարեւոր են համազգային զգօնութեան բարձրացումը, Հայրենիքի շուրջ համահայկական կառոյցների միասնականութիւնը: 

Առաջին հանրապետութեան անկախութեան հռչակումից անցել է աւելի քան 100 տարի, սակայն, Հայրենիքի հանդէպ ներկայիս մարտահրաւէրներին դիմագրաւելու նպատակով, Աւարայրի եւ Սարդարապատի հերոս հայորդիների ազգային նպատակների գաղափարական նուիրուածութեան օրինակն ուսանելի եւ ժամանակի պահանջ է դարձել իւրաքանչիւրիս համար:

Փառք ու պատիւ բոլոր այն հայորդիներին, որոնք հայ ժողովրդի պատմութեան ընթացքում եւ 20-րդ դարի սկզբում պատմական բարդ իրավիճակում համազգային ներուժի կենտրոնացմամբ իրենց պայքարն են մղել եւ ներդրումն ունեցել Հայաստանի առաջին անկախ հանրապետութեան հիմնադրման ու հայապահպանութեան գործում: 

Օգտուելով առիթից` ՀՀ ԶՈւ անունից սրտանց շնորհաւորում եմ հայկական պետականութեան վերածննդի` Հայաստանի առաջին անկախ հանրապետութեան հիմնադրման տարեդարձի կապակցութեամբ, բոլորին մաղթում խաղաղութիւն, բարօրութիւն, անկոտրում կամք եւ ազգային նպատակների իրականացում:

Գնդ. ԱԼԵՔՍԱՆ ՄՈՒՇԵՂԵԱՆ

Լիբանանի մէջ ՀՀ դեսպանութեան զինուորական կցորդ

 

Աջակցէ՛ ԶԱՐԹՕՆՔ-ին. Ապահովէ՛ Անոր Գոյերթը

Փուլային Տարբերակ

Քաղաքականութեան մէջ եթէ կողմերը համաձայնեցնում են իրենց տեսակէտները կամ կողմերից մէկը յաղթող է եւ ուժի դիրքերից է խօսում, նա թելադրում կամ պարտադրում է համաձայնութեան տարբերակ, որը կարող է արտայայտուել բարի կամքի դրսեւորումով՝ պարտականութիւնների կատարումով, կամաց-կամաց տուգանքների վճարումով, հարկերի վճարում փուլային տարբերակով եւ այլն։ Սակայն լինում են դէպքեր, երբ հարցը լուծւում է անմիջապէս։ Օրինակ՝ Ալեքսանդր Մակեդոնացին «Գորդեան հանգոյց»-ի խնդիրը լուծեց թրի հարուածով՝ կտրելով, ոչնչացնելով այդ հանգոյցը։ Իսկ սովորաբար, յաղթող պետութիւնը՝ նայած թէ ինչ սահմանների է հասել իր զինուորը, այդ տարածքը գրաւում է, իւրացնում կամ էլ ստիպում, որ այդ տարածքում բնակուող բնակչութիւնը իրեն հարկատու լինի՝ պահպանելով իր պետականութիւնը։

            Արցախեան հակամարտութեան ժամանակ, որը մեզ պարտադրուեց (մենք ցանկանում էինք հարցը լուծել խաղաղութեամբ` համապատասխան ատեանների որոշման արդիւնքում), սակայն ազերիները մեզ պարտադրեցին պատերազմ, որի արդիւնքում մենք ոչ միայն ազատագրեցինք Արցախի տարածքները (մի փոքր տարածք առայժմ ազատագրուած չէ), այլ նաեւ հարակից շրջանները, որի մասին, կարծում եմ, սկզբում  չէինք էլ մտածում։

Այժմ մենք ազատագրել ենք Արցախ աշխարհի պատմական տարածքների զգալի հատուածներ, որոնք հայկական տարածքներ են եղել հազարամեակների ընթացքում, եւ հիմա նրանք մեզ ուզում են պարտադրել արցախեան հարցի լուծման փուլային տարբերակ։ Այսինքն՝ կամաց-կամաց, շրջան-շրջանի հետեւից յանձնւում են ազատագրուած տարածքները, յետոյ Արցախի ժողովրդի (նաեւ վերադարձած փախստականների, ուրիշ տարբերակով՝ Ադրբեջանի ժողովրդի) կամաարտայայտման միջոցով Արցախը ստանում է յատուկ կարգավիճակ կամ անկախութիւն։

Ռուսաստանի Դաշնութեան արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի (Քալանթարեան) յայտարարութիւնը, թէ Արցախի կարգաւորման հարցը պէտք է լուծուի փուլային տարբերակով, իրարանցում առաջացրեց ՀՀ-ի եւ Արցախի քաղաքական շրջաններում։ Սակայն, կարծում եմ, որ այս հարցին մեր քաղաքագէտներն ու իշխանաւորները պէտք է անդրադառնային, կանխատեսէին դեռեւս Ալիեւ- Փաշինեան բանավէճից յետոյ։ Բանավէճի վերջնամասում հարցերից մէկը, որ տրուեց «Комерсант» թերթի լրագրողի կողմից (ատրպէյճանցի էր, հաւանաբար), հենց այդ փուլային տարբերակի մասին էր, որն իր խօսքում հաստատեց նաեւ Ալիեւը։ Ուրեմն՝ կարելի է ենթադրել, որ այդ հարցի ձեւակերպումը նախապէս պայմանաւորուած է եղել (դա նաեւ կողմնակի երեւում էր), որի շարունակութիւնն էլ արտայայտուեց Լավրովի ելոյթում։ ՀՀ-ի արտգործնախարար Զոհրապ Մնացականեանը հերքեց, որ այդ տարբերակը բանակցային գործընթացի մաս է կազմում՝ նշելով, որ Քի Վեսթից մինչեւ 2014-16-18 թուականներն այդ մօտեցումներն ընդունելի չեն եղել հայկական կողմի համար, սակայն, երեւի միտումնաւոր չնշեց 2019 թուականի պայմանաւորուածութիւնը, որի մասին իր խօսքում յիշատակեց Լավրովը։

Հարց է առաջանում, ինչի՞ մասին են խօսել մէկ տարի առաջ։ Մնացականեանը գաղտնի՞ է պահում այդ պայմանաւորուածութիւնը։ Չէ՞ որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը ասել էր, որ բանակցային գործընթացը հրապարակային է լինելու, ոչ ոք ոչինչ չի թաքցնելու, եւ ամեն հարցի վերաբերեալ որոշում կը կատարուի հենց Հանրապետութեան հրապարակում։

Նիկոլ Փաշինեանի «Սա Հայաստան է» շատ կարեւոր արտայայտութիւնը, որ հնչեցրեց Արցախում, յետագայում, կարծես, անհասցէ էր, որովհետեւ արտգործնախարարը դրանից յետոյ տրուած երկու հարցազրոյցներում խուսափեց դրան պատասխանելուց եւ նոյնիսկ, թէկուզ դիւանագիտական լեզուով այն չհաստատեց։ Եւ այն խօսակցութիւնները, որ Արցախը պէտք է միանայ Հայաստանին, որովհետեւ արցախեան շարժումը սկսուել է «Միացում» կարգախօսով, որի գաղափարը տիրում էր խորհրդային 70 տարիների ընթացքում, չպահպանուեց եւ մոռացուեց Արցախի նախագահական ընտրութիւնների ժամանակ։ Այդ մասին խօսում էր միայն նախագահի թեկնածու Վահան Բադասեանը, ով էլ անհրաժեշտ ձայների քանակ չհաւաքեց։

Սակայն, քանի որ մենք այս հակամարտութեան մէջ հանդիսանում ենք յաղթող պետութիւն, ուրեմն, ինչպէս նշեցի վերեւում, յաղթող պետութիւնն է թելադրում կանոնները։ Մենք ոչ մի փուլային, փոխզիջման տարբերակին էլ համաձայն չենք։ Փոխզիջում արդեն արել ենք 1994 թուականին, երբ պարտադրուած կամ յամոզման տարբերակում համաձայնուեցինք զօրքերը դուրս չբերել Քուռ գետի ափ։ Մենք դեռ պահանջատէր ենք՝ Ատրպէյճանի նկատմամբ մեր տարածքային ամբողջականութիւնը վերականգնելու հարցում։ Խօսքս դեռեւս 1920 թուականին կայացրած ուիլսոնեան «Իրաւարար վճռի» մասին է, երբ գծուեց հայ-թուրքական սահմանը։ Իսկ դրանից յետոյ միայն 1921 թուականի յուլիսի 4-5-ին Քաղբիւրոն անհիմն, անօրինական, ապօրինի որոշում կայացրեց Լեռնային Ղարաբաղը Ատրպէյճանին բռնակցելու վերաբերեալ։ Հայաստանի Հանրապետութիւնը մինչեւ 1921 թուականը ճանաչուած է եղել պետութիւնների կողմից, իսկ Ատրպէյճան պետութիւն գոյութիւն չուներ եւ չէր էլ կարող ճանաչուել։

Այս եւ մի շարք այլ հիմնաւոր փաստերի առկայութեան պայմաններում էլ դեռ փոքրիկ սուլթանիկը յաւակնում է Արցախին, նոյնիսկ Զանգեզուրին ու Երեւանին։ Ժամանակն է բացատրել, հասկացնել, որում մեղմ ասած թերացել ենք, որ մենք ենք յաղթող պետութիւնը եւ մենք ենք թելադրելու պայմանները։ Միացումը, ըստ Արցախի Հանրապետութեան սահմանադրական դրոյթների (տարածքների վերաբերեալ), անխուսափելի է, եւ այն պէտք է իրականացնել։

ԱՀ-ի նորընտիր նախագահը, շահադիտական, կարերիստական ձգտումներից ելնելով, այդ մասին չի խօսում։ Ձգտում են պահպանել բիւրոկրատական աշխատակազմ՝ նախարարներ, վարչութեան պետեր, պատգամաւորներ․․․ ովքեր օգտւում են պետական՝ ՀՀ-ի պիւտճէթային միջոցներից։

Արցախեան խնդրի լուծումը մեր բազմադարեան պայքարի արդիւնքը պէտք է հանդիսանայ։ Դա այն խնդիրն է, որով պէտք է արժեւորուի հայ ազգը։ Անկախութեան տարիների նախագահները պարտուողական կամ թաքնուած հակազգային դիրքորոշումներ են ունեցել եւ չեն կարողացել, միգուցէ չեն թողել կամ չեն ցանկացել հայ ազգի շահերից հանդէս գալ։ Նոյնիսկ ցանկացել են Արցախի անկախութիւնը փոխանակել Մեղրիի շրջանով։ Ինչպիսի՞ ոչ հայ պէտք է լինել, որ համաձայնութեան գայ այս հարցի շուրջը։

Արցախի անկախութիւնը եւ նրա հետ մեր անվտանգութիւնը ապահովող տարածքները մեր ամենամեծ ձեռքբերումներն են 600 տարուայ պետականութեան կորստից յետոյ։ Մենք չենք կարող զիջել ազատագրուած տարածքները, որովհետեւ դրանք Արցախի գոյութեան անվտանգութեան գօտին են (միակ ճիշտ գնահատականը Նիկոլ Փաշինեանի կողմից)։

Իսկ առաւել ճիշտ մօտեցումն այս հարցի վերաբերեալ՝ Ուտրօ Ուիլսընի «Իրաւարար վճռի» իրականացումն է, որը կը լուծի բոլոր հարցերը։

Հայրենազրկուած ազգը պէտք է ձգտի հայրենատիրութեան։ Ուրիշ ճանապարհ չկայ։

Մեր բոլոր ուժերն ուղղենք պահանջատիրութեան ուղղութեամբ՝ արդարութեան վերականգնմանը․․․

 

ՎԱՀԷ ՄԵՍՐՈՊԵԱՆ

Լրագրողների միջազգային միութեան անդամ

Աջակցէ՛ ԶԱՐԹՕՆՔ-ին. Ապահովէ՛ Անոր Գոյերթը

 

Բայց

«Ես սեւ եմ, բայց գեղեցիկ» (ԵՐԳ ԵՐԳՈՑ 1: 5): Ինչու՞  «ԲԱՅՑ» եւ ոչ թէ «ԵՒ»: Անցնինք:

Երբ ճամփեզրին նետահար անձ մը տեսնես, մօտենաս անոր ձեւով մը օգտակար ըլլալու, նախ նետը կ՛անջատես մարմնէն, արիւնը կը դադրեցնես եւ այլ բուժական խնամքներ տանելէ ետք կը հարցուփորձես զոհը, հաւանական պատճառին, պատճառներուն մասին եւ այլ հարցումներ, ստուգելու եղելութիւնը: Ներկան անցեալին շարունակութիւնն ու արդիւնքն է միանգամայն (Պուտտիստական):

Կան իմաստուններ, որոնց խորհուրդներէն մին՝ մոռնալ անցեալը որպէսզի կարենաս յառաջանալ,  քանի որ անցեալը կը կաշկանդէ յառաջընթացը.        իհարկէ խօսքը ժխտական անցեալի մասին է: Այլապէս պէտք է աւելի ոգեւորուելով հրահրել զայն՝ յաղթանակէ յաղթանակ անցնելու: Սակայն երբ խնդիրը կը կայանայ ժխտական անցեալի պարունակին՝ որ տակաւին կ՛ապրի մէջդ, այդ արդէն եղած է առօրեային մէկ մասը, բաժնեկիցը,  ինքնաբերաբար կ՛արգելակէ յառաջխաղացքը. Այսինքն եթէ անցեալը պատմական է, անոր հոգեբանական ու մտածողութեան ազդեցութիւնը, որմէ՝ ապրելակերպը կը դառնայ տիրական ու օրերու հետ միաձոյլ: «Մարմնի վէրքը՝ արտաբացուած դանակէ՝ ի՜նչ արցունքներ դառնակայլակ կը քամէ: Սրտի վէրքը, ո՜հ դառնագոյն է, Աստուած»: Սրտի վէրքը որ ամբողջ անցեալ մը ունի. Գոնէ հինգ հարիւր տարուան, կը բնորոշուի տեղահանութեամբ՝ Ափրիկէէն ԱՄՆ, գերեվարութեամբ եւ մասամբք նորին: Աւելցնենք Գոյնը… ահա նշանը որ բացատրութեան չի կարօտիր: Կայ ամբողջ պատմութիւն մը դարերու:

Գործընկերներէս մին ափրիկեցի էր. Երբեմն կ՛արծարծուէր սեւ-ճերմակի նիւթը, ի հարկէ զգայնոտութիւն մը անջնջելի. Կ՛ուզէի քիչ մը ամոքել. Ունէի, վաղուց պահած էի  հետաքրքրական ըլլալուն եւ  իմ մտայնութեան (մարդասիրական) հաշւոյն. THE ENGLISH DIGEST ամսաթերթի 1955թուի Հոկտեմբերի թիւն էր. Պատճենահանեցի օրինակ մը իրեն տրամադրելու, իբրեւ սփոփանքի փորձ մը գէթ իմ կողմէս ու գրութեան պարունակին: Յօդուածին խորագիրն էր «Երբ սպիտակ աղջիկ մը կ՛ամուսնանայ սեւի մը հետ»: Կը սկսէր .- «սեւ, սպիտակ, կամ դեղին, հոմօ սափիէն են. եզրակացնելով՝ «Մենք, Արեւմտեան աշխարհի մէջ առաջամարտիկները եղանք արդի գիտութեան ամէն ճիւղի մէջ. պէտք է առնուազն քաջութիւն ունենանք մեր գիտական յայտնաբերումներու հետ փշրել հաստատուած եւ փառաբանուած ենթադրութիւնները մեր գերակայութեան մասին»: Թէ՝ մեր  գոյնի նախապաշարումները իրողութեան մէջ անհիմն են: Եւ այս՝ ինչ որ գրուած է 1955ին, սակայն օգուտը ի՞նչ է երբ անցորդ մը, դառնալով իրեն՝ (գործընկերոջս) ըսաւ.- «Այս շան գոյնը եւ քու գոյնդ նոյնն են»: Կարծես սպիտակ շուն կը պակսի փողոցներու մէջ: Այսքանը ինչ պատահեցաւ իմ ներկայութեան: Ես ալ հայ ըլլալով՝ չհամարձակեցայ (որուն համար ցարդ կը ցաւիմ) յարմար պատասխան մը տալ անցորդին որ օտար էր…

Գործընկերս լուռ էր. Կռնակը տուաւ պատին ու ծխախոտին ծուխը՝ երկինքին:

ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՇՕՂԼԵԱՆ

«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

 

Հայերէն Լեզուի Ուսուցման Ծրագիր Փասատինայի Կրթական Խորհուրդի Կողմէ Հարցազրոյց Դոկտ. Էրիք Սահակեանի Հետ

Armenian Dual Language Immersion High School Program

2020-2021-ի կրթաշրջանի, Փասատինայի Պլէր մեծանուն եւ շատ ծանօթ երկրորդական պետական վարժարանէն ներս, պիտի դասաւանդուի հայերէն լեզու եւ յետագայ տարիներուն պիտի աւելնան հայ գրականութեան եւ հայոց պատմութեան դասերը։

Այս նիւթերը պիտի դասաւանդուին Արեւմտահայերէնի եւ Արեւելահայերէնի որակաւորուած մասնագէտ ուսուցիչ-ուսուցչուհիներու կողմէ։

Անշուշտ, ամէնօրեայ հայկական վարժարաններու դերը, ազգակերտման եւ ազգապահպանման տեսակէտով անբաղդատելի են նման ծրագիրներու, կամ՝ շաբաթօրեայ վարժարաններու հետ։

Այսօր, Ամերիկայի Արեւմտեան Ափին վրայ ունինք մօտ 12 ամէնօրեայ վարժարաններ։ Հոն 6-8 հազար հայորդիներ կը յաճախեն։ Անկէ դուրս նուազագոյնը 80 հազարէ աւելի հայ փոքրիկներ ունինք, որոնք պետական կամ ոչ հայկական դպրոց կը յաճախեն, անոնք զրկուած են հայերէն սորվելու առիթէն։

Նման պետական դպրոցներուն կողմէ տրամադրուած ծրագիրը, մեծապէս պիտի օգնէ, որ հայ փոքրիկներէն ոմանք, առիթը պիտի ունենան իրենց մայրենի լեզուն սորվելու եւ շփուելու ոչ հայ աշակերտներու հետ։

Այս առիթով հեռաձայնազրոյց մը ունեցանք Փասատինայի Կրթական Խորհուրդի փոխ վարիչ (Assistant Superintendent)՝ Դոկտ. Էրիք Սահակեանին հետ, այս ծրագիրին մասին յաւելեալ տեղեկութիւններ ունենալու համար։

Յիշենք, թէ Փասատինայի Կրթական Խորհուրդը մօտ 25 վարժարաններ եւ 18,400 աշակերտ-աշակերտուհիներ ունի։

Դոկտ. Էրիք Սահակեան հակառակ իր երիտասարդ տարիքին հոյակապ կրթական մշակ մըն է, որ ոչ միայն հայութեան, այլ՝ ողջ ԱՄՆ կրթական շրջանակին հպարտութիւնն է։ Բարձրագոյն վկայականներու արժանացած է, բայց մանաւանդ լայնատարած եւ խորունկ փորձառութիւն կուտակած է՝ Ամերիկեան կրթական ասպարէզին մէջ։

Ան եղած է տնօրէն Կլենտէյլի, Փասատինայի դպրոցներուն մէջ։ Եղած է աշակերտական խորհրդատու, հոգեբանական խորհուրդի անդամ Լոս Անճելըս ու գաւառի կրթական ցանցի, բազմաթիւ եւ կրթական բազմաբնոյթ դասընթացքներու հետեւած է ան։

 

Խաչիկ Ճանոյեան.- Ի՞նչ կը հասկնանք երկլեզու  ծրագիր ըսելով։

Էրիք Սահակեան.- Երկլեզու ծրագիրէն ներս դասաւանդութիւնը կ՚ըլլայ երկու լեզուներով անգլերէն եւ երկրորդ լեզուով մը։ Երկրորդական վարժարանի պարագային աշակերտներուն կը դասաւանդուի օտար լեզու մը, շաբաթը երկու կամ երեք ժամ տեւողութեամբ։

Այս ծրագիրին շնորհիւ աշակերտին միտքը կ՚ընտելանայ երկու լեզուով մտածելու եւ կ՚ունենայ այլ մշակոյթներ գնահատելու յատկութիւնը։

Մեր ծրագիրին նպատակն է պատրաստել երկու լեզու կամ աւելի լեզուներ խօսող, մտածող, ընթերցող եւ գրող անհատներ մեր երկրին համար։ Ճիշդ ասոր համար է, որ Փասատինայի Կրթական Խորհուրդը առաջին խորհուրդն է, որ ողջ Ամերիկայի մէջ նման ծրագիր մը ունի պետական դպրոցի մը համար։

Խ.Ճ.-  Այդ դպրոցը ընդունուելու համար ի՞նչ պայմաններ կան։

Է.Ս.-  Այդ դպրոցը ընդունovելու համար, անհրաժեշտ է որ նախ աշակերտը Փասատինայի բնակիչ պէտք է ըլլայ, կամ հարեւան քաղաքներու կամ որեւէ քաղաքի բնակիչ։ Դիմողը (9-րդ-12-րդ) դասարանի աշակերտ պէտք է ըլլայ։

Մինչեւ Օգոստոս 6, 2020 կարելի է դիմել www.openenrolment.info հասցէին կամ հեռաձայնել (626)396-3606 թիւին։

Խ.Ճ-. Կրթական ծրագիրին մասին խօսինք, ի՞նչ լեզուով դասաւանդութիւններ տեղի պիտի ունենան Արեւելահայերէն կամ Արեւմտահայերէն։

Է.Ս.- Երկու լեզուներն ալ հաւասարապէս պիտի դասաւանդուին։ Աշակերտը մուտքի քննութեան պէտք չունի։

Դասաւանդումը տեղի պիտի ունենայ չորս մակարդակով AI, AII, AIII, A IV։

Անշուշտ հայերէն գիտնալը պայման չէ, որովհետեւ այս դպրոցը գալով աշակերտը կրնայ հայերէն սորվիլ սկսնակ մակարդակին արձանագրovելով, եւ ինչպէս ըսինք հայերէն պիտի դասաւանդուի հայերէն լեզուի որակաւորման եւ մասնագէտ ուսուցիչ-ուսուցչուհիներու կողմէ։

Պլէր դպրոցը իր շէնքով եւ կրթական մակարդակով շատ ծանօթ դպրոց մըն է, որուն բոլոր բարիքները պիտի վայելեն նորեկ արձանագրուող սաները, կը հրաւիրեմ մեր յարգելի ծնողները, ժամադրութեամբ օր մը կարենան այցելել այս դպրոցը եւ տեսնեն թէ ինչպիսի նախանձելի դպրոց մըն է այս կրթարանը։

Խ.Ճ.- Վերջաւորութեան, ինչպէ՞ս ծնունդ առաւ այս ծրագիրը։

Է.Ս.- Խումբ մը Փասատինա բնակող հայ քաղաքացիներ, մեզի դիմելով հետաքրքրութիւն ցոյց տուին եւ ուզեցին հայերէն սորվեցնող պետական դպրոց մը, որպէսզի իրենց զաւակները պետական վարժարանի ծրագիրին կողքին սորվին նաեւ իրենց մայրենի լեզուն։

Փասատինայի Կրթական Խորհուրդը ուսումնասիրեց այս դիմումը յղացաւ այս ծրագիրը։

Կը յուսամ, որ հայ համայնքի ծնողները պիտի օգտուին այս հնարաւորութենէն եւ իրենց զաւակները կը ղրկեն այս դպրոցը։

Խ.Ճ.- Պրն. Սահակեան սրտանց կը շնորհաւորեմ Ձեզ եւ Փասատինայի Կրթական Խորհուրդը այս եզակի ծրագիրին համար, Ձեզի կը մաղթենք նորանոր յաջողութիւններ։

Մեր գնահատանքի եւ շնորհաւորութեան խօսքերը բոլոր այդ թանկագին ազգայիններուն ինչպիսի են՝ Տիկ. Մարօ Եագուպեան եւ Տիկ. Արսինէ Շիրվանեան, որոնց տենդագին աշխատանքին եւ հետապնդումին, կրցան Փասատինայի Կրթական Խորհուրդին հետ նման ծրագիրի մը հիմը դնել։

Բոլորին վարձքը կատար։

Զրուցեց՝ ԽԱՉԻԿ ՃԱՆՈՅԵԱՆ

Աջակցէ՛ ԶԱՐԹՕՆՔ-ին. Ապահովէ՛ Անոր Գոյերթը

Յեղափոխական Ոգին

ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆ  

Ահաւասիկ ինչ գրած է մեծ խմբագրապետը թուականէս 77 տարիներ առաջ:

Արդարեւ Վահան Թէքէեան «Արեւ»ի 20 Մարտ 1943ի թիւին մէջ դիպուկ կերպով կ՛անդրադառնայ յեղափոխական ոգիին մասին, որ կարեւոր է ընդհանրապէս մարդկութեան յառաջընթացին համար մանաւանդ երբ հասարակութիւն մը լճացում կ՛ապրի:

Ան իր գրութեան մէջ յստակ ու լիաբերան կը նշէ, որ յեղափոխութիւն մը ե՞րբ կը յաջողի եւ ի՞նչ պարագաներու մէջ կը ձախողի:

Իր այժմէականութեան համար հետեւեալ սիւնակով զայն կը յանձնենք մեր ընթերցողներու դատողութեան, շեշտելով կարեւորութիւնը մեր հոգիներուն մէջ վառ պահելու յեղափոխականութեան ոգին, որուն այնքան պէտք ունի մեր ազգին իւրաքանչիւր կառոյցը պայմանով, որ ճիշդ հասկնանք թէ ամէն «յեղափոխութիւն» կոչուող բան յեղափոխութիւն չէ, ինչպէս, որ ամէն այսպէս կոչուած յեղափոխական՝ յեղափոխական չէ:

 

«Խմբ.»

 

Ազգերու կեանքին մէջ երբեք մարելու չէ յեղափոխական ոգին:

Անով է որ Եգիպտոս իր անկախութիւնը գտաւ. անո՛վ ան կ’աշխատի ներքնապէս ալ կերպարանափոխուիլ՝ թշուառութիւնը բարօրութեան վերածելով, մտքի լոյսը իր զանգուածներուն մէջ տարածելով:

Ան պէտք է գործէ յաճախ, ամէն մարզի եւ ամէն ապրիլ ուզող ժողովուրդի, ուստի նաեւ մեր մէջ:

Ի՞նչ խօսք որ խաղաղ չէ իր գործունէութեան ո՛չ սկիզբը եւ ո՛չ ընթացքը: Մէկ կողմէ՝ հինը շատ կարծրացած, ժայռ դարձած ըլլալուն եւ միւս կողմէ նորին պահանջքը սաստկապէս զգացուելու պատճառաւ՝ ան կը ծագի յանկարծ եւ կը մեծնայ, կը տարածուի հետզհետէ, փոթորիկի մէջ:

Իր մարզը քաղաքական չէ միայն, ոչ ալ ընկերային տարամերժօրէն՝ այն իմաստով որով այս վերջին բառը կ’առնենք սովորաբար. բայց ամէնէն շատ եւ գրեթէ միշտ ընկերային է նորէն, եթէ նկատի ունենանք որ մարդկային հաւաքական կեանքին բարեփոխման կը ձգտի իւրաքանչիւր պոռթկումը, իւրաքանչիւր յարձակումը յեղափոխական ոգիին, կրօնական ըլլայ այդ կեանքը թէ գեղարուեստական, բարքերու թէ վարչական դրութեան նորոգումին վերաբերի պահանջքը:

Յեղափոխական ոգի՛ն ունեցած եւ ի յայտ բերած է մեր ազգը շատ հինէն, բառին հանդիսաւորապէս եւ պիտի ըսէինք՝ պաշտօնապէս գործածութենէն շա՜տ առաջ:

Այդ ոգին ատենօք ալ, ինչպէս վերջին ատեններս, կրած է ձախողութիւններ, բայց մեռած չէ, բայց նորէն ու նորէն արթնցած եւ գործած է: Որովհետեւ՝ ան չի յաջողիր միշտ: Ան կը ձախողի՝ երբեմն իրմով գործողներուն, երբեմն իրեն դէմ գործողներուն պատճառաւ: Առաջիններուն սխալները եւ, սխալներէն աւելի՝ հաւատքի թուլացումը, մինչեւ իսկ այլասերումը, անոնց դաւաճանութիւնը, կը խափանեն յեղափոխական ոգիին յաղթանակը: Մինչ դիմադրութիւնը, նոյնիսկ շատ զօրաւոր, կրնայ առժամապէս միայն արգիլել անոր ընթացքն ու ժամանումը՝ եթէ ոգին ճշմարտապէս յեղափոխական է:

Հաւատքի թուլացումը, այլասերումն ու յեղափոխութեան դէմ դաւաճանութիւնը նախկին յեղափոխականներու՝ մէկն է կեանքի մեծագոյն ողբերգութիւններէն, որ միանգամայն միտքն ու սիրտը կը ճզմէ, կ’անէացնէ:

Որքան ալ վարժուած ըլլանք այդ տեսարանին, նորէն չենք ուզեր ըմբռնել թէ մէկը կրնայ բնականօրէն, առանց որեւէ անազնիւ պատճառի հրաժարիլ իր երէկուան ատելութենէն՝ աւելի դիւրին է, մեզի համար, սիրոյ մը քան թէ ատելութեան մը պաղիլը ընդունիլ.  եւ յեղափոխական ոգին, արդարեւ, աւելի շատ ատելութիւն է քան թէ սէր, ատելութեամբ գործող սէր ըլլալուն համար է՝ որ յեղափոխական կը կոչուի, որ յեղափոխական է…:

Իր թշնամիները անոնք չեն միայն որոնց դէմ կը կռուին յեղափոխականները՝ զանոնք զինաթափ ընելու եւ անոնց ներկայացուցած ու պաշտպանած հին բաներուն փոխարէն նորերը հաստատելու համար. իր մեծագոյն թշնամիները անո՛նք են՝ որոնք զինք որդեգրած ըլլալ կը յաւակնին բայց գործի անցնելու համար կը վարանին կը տատանին իրենց խոհեմութեան, զգուշաւորութեան եւ ուրիշ նման առաքինութիւններու յուշածումով գործողները կը ջլատեն:

Առհասարակ, քաղքենիական ոգին է՝ որ զայն ամէնէն շատ կը հալածէ կամ իր կրաւորական դիմադրութեամբը կ’աշխատի խոչընդոտ հանդիսանալ յեղափոխական ոգիին արշաւին: Եւ քաղքենին, դժբախտաբար, կ’ապրի երբեմն քով քովի յեղափոխականին հետ միեւնոյն անձին մէջ, որմէ ալ առաջ կու գան, հետեւաբար, յեղափոխութիւններու ամէնամեծ ձախողանքները յեղափոխականներու՛ երեսէն:

Ա՛յն պատճառով որ մեր վերջին ապստամբական խլրտումը – սխալմամբ «յեղափոխական» կոչուած եւ իբրեւ «շարժում» յիշուած – վրիպեցաւ, մենք, այդ վրիպումը վերջնականապէս հաստատուելէն ասդին ամէն օր քիչ մը աւելի կարծէք, կ’ուծանանք եւ կը հեռանանք յեղափոխական ոգիէն, փոխանակ զայն թարմացնելու եւ ծառայեցնելու հոն ուր պէտք է:

Իրենց «օրերը անցուցած» ծերերուն եւ այդ օրերը անցընելու վրայ եղող մեր հասուն մարդոց մէջ՝ այս երեւոյթը այնքան ալ անբնական եւ դիտողութեան արժանի պիտի չըլլար թերեւս: Հո՛ն ուր անիկա վրդովիչ եւ վտանգաւոր կը դառնայ՝ հոն է երբ զայն կը գտնենք նաեւ երիտասարդութեան մէջ:

Ընդհանուր է արտասահմանի ամէն կողմը, հիմա տարիներէ իվեր, մեր երիտասարդութեան մէջ յեղափոխական ոգիին նուազումը, «հանգիստը» գրեթէ –  այս բառը գործածելով կղերականներու մահուան առթիւ իրեն տրուած իմաստովը: Կուսակցական ըլլան թէ անկախ, պատկանին «յեղափոխական»ը լռութեամբ կամ գիրո՛վ մը գոնէ իրենց անունին կցած մարմիններու, եւ կամ՝ իր քաղաքական ու ընկերային սկզբունքներովը զայն մէկդի թողած մարմինի մը, այդ երիտասարդները ընդհանրապէս այնքան «խելօք» են՝ որ տառացիօրէն կ’ընդունին ամէն պատուէր եւ պատգամ, մինչեւ իսկ իրենց ա՛յն մեծերէն որոնք ոչ մէկ բանով պատգամախօս ըլլալու իրաւունքն ունին:

Որեւէ նոր, իրապէս ազատ՝ երիտասարդական գործ չ’երեւիր մեր կողմերը, մինչեւ անգամ գրականութեան մէջ, – «երիտասարդական»ը հասկնալով ոգիի այնպիսի նորութեան մը մէջ՝ որ պիտի կրնար յեղափոխական կոչուիլ:

Բարենորոգումէն զատ՝ որուն այնչափ կը կարօտի մեր հաւաքական եւ նաեւ սոսկական կեանքը, մեր ազգային զարգացումն ալ, զարգացու՛մ սրտով եւ մտքով, պէտք ունի յեղափոխական ոգիին իրապէս թանկագին օգնութեան…:

Աջակցէ՛ ԶԱՐԹՕՆՔ-ին. Ապահովէ՛ Անոր Գոյերթը

Տեսանկիւն. Կորսուած Ոչխարի Առակը Եւ Սփիւռքահայ Վարժարանը

”Աստուծոյ ուրախութիւնը կորսուած ոչխարը գտնելու մէջ է”

Ֆրանչիսկոս Պապ

 

Որպէս սփիւռքահայ կեանքի հերթական «լուռ ցաւ» մը, վերջերս, ինչպէս շատեր, տեղեկացանք, որ Յորդանանի մայրաքաղաք՝ Ամմանի  մէջ գործող միակ հայկական՝ Իւզպաշեան-Կիւլպէնկեան Ազգային վարժարանը 2019-2020 կրթական տարեշրջանի աւարտին վերջնականապէս պիտի փակէ իր դռները։

Մեր անձնական փորձառութենէն եւ այս երեւոյթին մասին բազմիցս կատարած ուսումնասիրութիւններու լոյսին տակ լիաբերան կը հաստատեմ, որ սփիւռքահայ վարժարանը չունի աշակերտի խնդիր (բացի եթէ համայնքը դադրած է գոյութիւն ունենալէ), ո՛չ ալ ըստ ոմանց աժան եզրակացութեան՝ սփիւռքահայ վարժարաններու հանդէպ առկայ անվստահութիւնը, «քաղքենիացած» ծնողներու պահուածք է: Սփիւռքահայ վարժարաններու իրական խնդիրը, ինչպէս ոեւէ կառոյցի, անոր վարչական ձախող տնօրինման մէջ կը կայանայ: Վերջակէտ:

Այս մտքերով էի, երբ ձեռքս անցաւ սոյն նամակին պատճէնը.

«… Հիմնուելով դպրոցի Հայ աշակերտութեան մասին ձեր տուած տեղեկութեան, ըսելով որ միայն 17 աշակերտներ ունեցած էք, կը ցաւինք ըսելու որ Պատրիարքարանը պիտի չկարենայ դպրոց մը բաց պահել տեղւոյն գաղութին համար: Ուրեմն,  յետ այսու, մենք դպրոցը փակուած կը նկատենք»:

Սոյն «մահավճիռ»ի ընթերցումը զիս տարիներ ետ տարաւ երբ աշակերտած եմ Կիրակնօրեայ դպրոցի մը, եւ յիշեցի Աւետարանի «Կորսուած Ոչխարը» առակը: Զայն ձեզի հետ կը բաժնեմ հետեւեալ տողերուն մէջ, առանց յաւելեալ մեկնաբանութեան: Եզրայանգումները կը ձգեմ իւրաքանչիւր սրտցաւ հայու.

Հովիւ մը 100 ոչխար ունէր: Ամէն օր ան իր ոչխարները արածելու կը տանէր լեռներուն մէջ, իսկ ամէն իրիկուն զանոնք կը հաշուէր վստահ ըլլալու համար, որ բոլորը վերադարձած են:

Իրիկուն մը ան կ՛անդրադառնայ, որ մէկ ոչխար կը պակսէր: Հովիւը մտմտուքի մէջ կ՛իյնայ, սակայն կ՛որոշէ 99 ոչխարները ձգել եւ երթալ գտնելու կորսուած ոչխարը:

Հովիւը կորսուած ոչխարը կը փնտռէ, մինչեւ որ կը գտնէ զայն, ապա ուրախութեամբ կը վերադառնայ իր հօտին մօտ:

Այսօրուայ համար այսքան:

ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

 

Աջակցէ՛ ԶԱՐԹՕՆՔ-ին. Ապահովէ՛ Անոր Գոյերթը

Մարդկությունը միշտ էլ գտնում է ելքը դժվարին իրավիճակներից. 100 տարվա ընթաց­քում, միջին հաշվով, հանդիպում է համավարակի 3 դեպք

Կորոնավիրուսային համավարակով պայմանավորված տնտեսության կառավարման փոփոխությունների, զարգացման նոր ուղղությունների, ստեղծված նոր իրավիճակում վերադասավորվելու և տնտեսական զարգացում գրանցելու հրամայականների շուրջ «ԶԱՐԹՕՆՔ» օրաթերթը զրուցել է  տնտեսագետ, տնտեսական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Գագիկ Վարդանյանի հետ։ 

 

-ՀՀ տնտեսությունը սկսում է նորից աշխատել։ Համավարկից հետո կամ այս ընթացքում արդյոք ժամանակը չէ՞ հասկանալու, որ Հայաստանում կուտակված ներքին սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները և գլոբալ փոփոխություններն առաջացրել են քաղաքականությունների ճշգրտուման, գուցեև՝ զարգացման այլ մոդելի ընտրության անհրաժեշտություն:    

-Այդ հիմնախնդիրների որոշ մասը կուտակվել է անցած տասնամյակների ընթաց­քում, իսկ որոշներն էլ առաջացել են համավարակի հետևանքով, այդպիսով էլ ավելի բարդացնելով իրավիճակը:  Պետք է նկատի ունենալ այն, որ ինչպես տնտեսական, այն­պես էլ մյուս ոլորտներում համավարակների առա­ջաց­րած հետևանքների մեղմման և հաղթա­հարման, գլոբալ փոփոխություններին հարմարվելու, տնտեսական անկումները հաղթա­հարելու փորձված միջոցներն են նոր գաղա­փարները, նոր լուծումներն ու նորարարությունները, ինչի համար կպահանջվի հասա­րակության ջանքերի համախմբում, պետության և մաս­նավոր հատվածի արդյունավետ գործընկերություն:

Ստեղծված իրա­վիճակից տնտե­­սության դուրս­բե­րումը և հետագա զարգացումը պայմանավորված կլինի մշա­կույթում, արժեհա­մա­կարգում, անհրա­ժեշտ փոփո­խու­թյուններ կատա­րելու, այլ խոսքով ասած, առաջընթացի համ­ընդ­հանուր արժեքներ ստեղ­ծելու երկրի կարո­ղությամբ։  Արժեքներ, որոնք կձևա­վորեն սոցիա­լա­կան ու տնտեսական զարգացման համար պահանջվող փոփո­խութ­յուն­­ներին, նորարարություններին նպաստող սոցիալ-

հո­գեբանական և բարոյական միջա­վայրը:

Դժբախտաբար, համավարակի ընթացքում հասարակության դրսևորած վար­քագիծը մտորումների տեղիք է տալիս: Նույնիսկ համա­վա­րակը մեր հասարակության վրա սթափեցնող ազդեցություն չունե­ցավ: Ես վատատես չեմ, բայց իրերի դրությունն է դա վկայում։ Ար­տա­կարգ դրության ժամանա­կահատվածում մեր անկազ­մակերպ ու ան­կար­գապահ լինելը, անհանդուր­ժողականությունը, հասարակության անհա­մերշ­խու­թ­յունը: Փաստորեն՝ մեր մշակութային մակարդակն այնպիսին է, որ օրենքները չեն պահպանվում առանց պարտադրանքի: Նույն իրավիճակը տնտեսության մեջ է. թվում էր, թե տնտեսության ազատականացմամբ հնարավոր կլինի ապահովել երկրի տնտեսական վերելքը: Այդ պատճառով էլ առաջնային է համարվել Ադամ Սմիթի շուկայի «անտեսանելի ձեռքը» և երկրորդական է դիտվել պետության դերը տնտե­սության մեջ, ինչի արդյունքները տեսանելի են բոլորին. ապաարդյու­նա­բե­րա­կանա­ցում, հարյուր­հազա­րավոր հեկտարներով չմշակվող հողեր, արդեն անպի­տան դար­ձած գործարաններ, գործազրկության բարձր մակարդակի հետ միասին՝ աշխա­տուժի կառուցվածքի բա­ցա­սական փոխակերպումներ և այլն:

Ինչ վերաբերում է նրան, թե այս պայմաններում ինչ մոդել է պահանջվում երկրի զարգացման հա­մար, ապա կարելի է վստահաբար ասել՝ պետական ակտիվ կարգա­վորման քաղաքականությամբ շուկա­յա­կան մոդել: Որպեսզի նման մոդելը գործի, անհրա­­ժեշտ է ձևավորել զարգացման պետություն: Զար­գաց­­ման պետութ­յունը վար­չահրա­մայական կարգա­վորման որոշ տարրերի ժամանակակից գործադրում է, շու­կայական ուժերի ավելի ազատ դրսևո­րումների խթանում: Զարգացման պետությունը ոչ միայն երաշխավորում է նորարար միջա­վայրի առկա­յութ­յունը, այլև գոյացնում է արտադրական-տեխնո­լոգիական շղթա­ներ, համակարգում է արդյունաբերական աճը, ապահովում է գի­տութ­յան և ձեռնար­կութ­յուն­նե­րի միջև արդյունավետ փոխգործակ­ցութ­յունը:

-Տնտեսության համար ի՞նչ նոր հնարավորություն են ստեղծվել համավարակի պայմաններում։

-Թեպետ աշխարհատնտեսական կապերի որոշ փոփոխություններ սկիզբ էին առել մինչև այդ, այնուամենայնիվ, համավարակի ազդեցությամբ խաթարվեցին առաքման համաշխարհային շղթաները (արժեքի ստեղծ­ման շղթաները), ինչը սկիզբ առնելով Չինաստանից, այնուհետև տարածվեց ամբողջ աշխարհում: Բնականաբար, դրա արձագանքը եղավ այդ շղթաների աննախադեպ վերադասավորումների մեկնարկը, ինչը որոշակի հնարավորություններ է ներկայացնում ոչ միայն առանձին ընկերութ­յունների, այլև երկրների համար: Բայց դրանք հնարավորություննբեր են, որոնցից կարող են օգտվել համապատասխան տեխնոլոգիական և այլ կարգի կարողութ­յուններ ունեցող ընկերությունները: Օրինակ, դժվար է պատկերացնել, թե հայկական ո՞ր ընկերությունը կարող է դառնալ «Apple» -ի մատակարար IPhone-ի մասով:

-Աշխարհը, իհարկե, այլևս առաջվանը չի լինի, և նոր աշխարհում հաջողելու համար պետք է հասկանալ վաղվա խնդիրներն ու այսօր գտնել դրանց լուծումները:

-Այնպես չէ, որ աշխարհը միշտ եղել նույնը և այս համավարակի ազդեցությամբ էապես փոխվելու է: Ըստ որոշ հեղինակավոր հետազոտողների՝ 100 տարվա ընթաց­քում, միջին հաշվով, հանդիպում է համավարակի 3 դեպք: Մարդկությունը միշտ էլ գտնում է ելքը դժվարին իրավիճակներից: Միաժամանակ, տնտեսության մեջ տեղի ունեցող փոփոխությունները պարբերաշրջանային են, ինչի վերաբերյալ տեսութ­յուններ են մշակվել: Դրանցից ամենաճանաչվածը Նիկոլայ Կոնդրատի ալիքներն են («բարձրացնող» և «ցածրացնող») կամ տնտեսական իրադրության մեծ ալիքները («Կ – ալիք»):

2008 թ. հրապարակված «Գիտելիքահենք տնտեսություն. հնարա­վո­րութ­յուններ և մարտահրավերներ» իմ հեղինակած մենագրության «Փոփոխությունների երկար ալիքները» մասում նշել եմ, որ 2035-2040 թվականներին կավարտվի 5-րդ «Կ-ալիքը» և, ենթադրաբար, 2020-2025 թվականներին կսկսվի ցածրացնող ալիքը և որ այդ փոփո­խություններին պատրաստ լինելը կարևորվում է ոչ միայն կորուստներից խուսափելու, այլև հնարավորություններից օգտվելու տեսանկյունից: Ընդ որում, հիմնվելով Կոնդրատևի տեսության վրա, առաջարկել եմ «գիտելիքի կուտակման մեծ ալիքի» գաղափարը. այդ ալիքները 15-20 տարով նախորդում են «Կ – ալիքներին», այսինքն, որ­պեսզի տեխնոլոգիական նոր ինովացիաներ լինեն, դրանց հիմքում պետք է լինեն նոր գիտելիքներ, որոնք կուտակվում են այդ ինովացիաներին նախորդող ժամանա­կահատվածում: Ի դեպ, 1990-ական թթ,-ների սկզբին մեկնարկած 5-րդ «Կ – ալիքի» ընձեռած հնարավորություններից Հայաստանը, ինչպես որ նախկին խորհրդային երկրները լիարժեք չօգտվեցին, քանի որ զբաղված էին պետականաշինությամբ, նոր տնտեսակարգին անցմամբ: Հայաստանի բեռն ավելի ծանր էր. երկրաշարժ, լոկալ կոնֆլիկտ, տնտեսական շրջափակում: Դրա արդյունքում, 30 տարի անց, մեր տնտե­սությունն ընդա­մենը 14 -15 մլրդ դոլար է կազմում…

Հետևաբար, Ձեր նշած  «վաղվա խնդիրները» պետք է դիտարկել հենց այդ հատվածակողմով, մարդկային դրամագլուխը (capital) կուտակելու տեսանկյունով: Այդ խնդիրները լու­ծողներին կամ «վաղվա սերնդին», որը ներկայում անցման շրջանի փուլերում գտնվող պատանիներն ու երիտա­սարներն (12-24 տարեկան) են, պետք է նախա­պատրաստել դրան, նրանց օժտել ինքնազարգացման հատկանիշներով, ինչն իրենց հնարա­վո­րություն կընձեռի կյանքի պարբերաշրջանի ավելի ուշ փուլերում շարունակել սովորել, զարգանալ ու ոչ միայն պատրաստ լինել փոփոխություններին, այլև լինել դրանց նախաձեռնողներ՝ ապահովելով հասարակության և տնտեսության դինա­միզմը:  

Ինչպե՞ս է փոխվելու Հայաստանի տնտեսությունը, ըստ Ձեզ։  

-Հայաստանի տնտեսության ներկայիս կառուցվածքով հնարավոր չէ ավելացված մեծ արժեք ստեղծել: Մեր արտահանման ծավալում ավելացված արժեքի մասնա­բաժինը ցածր է, քանի որ գերակշռում է հանքարդյունաբերական և գյուղատնտե­սական արտադրանքը: Հետևաբար, տնտեսությունը պետք է փոխվի առաջավոր տեխնոլոգիական փոփոխություններին համընթաց: Միայն այդպես հնարավոր կլինի ունենալ մրցունակ, բնակչության համընդհանուր բարեկեցությունն ապահովող տնտեսություն: Բացի դրանից, տնտեսության կառուցվածքը պետք է լիովի ապահովի երկրի տնտեսական և ռազմական անվտանգությունը: Ուղենիշը հետարդյունա­բերա­կան, գիտելիքահենք տնտեսությունը պետք է լինի:  

-Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։

ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐՅԱՆ

«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

 

 

«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ – 53 – Մարդկութիւնը Միշտ Էլ Գտնում Է Ելքը Դժուարին Իրավիճակներից. 100 Տարուայ Ընթաց­քում, Միջին Հաշուով, Հանդիպում Է Համավարակի 3 Դէպք

Կորոնավիրուսային համավարակով պայմանաւորուած տնտեսութեան կառավարման փոփոխութիւնների, զարգացման նոր ուղղութիւնների, ստեղծուած նոր իրավիճակում վերադասաւորելու եւ տնտեսական զարգացում գրանցելու հրամայականների շուրջ «ԶԱՐԹՕՆՔ» օրաթերթը զրուցել է  տնտեսագէտ, տնտեսական գիտութիւնների դոկտոր, փրոֆեսորԳագիկ Վարդանեանի հետ։

ՀՀ տնտեսութիւնը սկսում է նորից աշխատել։ Համավարկից յետոյ կամ այս ընթացքում արդեօք ժամանակը չէ՞ հասկանալու, որ Հայաստանում կուտակուած ներքին ընկերատնտեսական հիմնախնդիրները եւ համաշխարհային փոփոխութիւններն առաջացրել են քաղաքականութիւնների ճշդումի, գուցէ եւ՝ զարգացման այլ ձեւաչափի ընտրութեան անհրաժեշտութիւն:    

– Այդ հիմնախնդիրների որոշ մասը կուտակուել է անցած տասնամեակների ընթաց­քում, իսկ որոշներն էլ առաջացել են համավարակի հետեւանքով, այդպիսով էլ աւելի բարդացնելով իրավիճակը:  Պէտք է նկատի ունենալ այն, որ ինչպէս տնտեսական, այն­պէս էլ միւս ոլորտներում համավարակների առա­ջաց­րած հետեւանքների մեղմման եւ յաղթա­հարման, միջազգային փոփոխութիւններին յարմարուելու, տնտեսական անկումները յաղթա­հարելու փորձուած միջոցներն են նոր գաղա­փարները, նոր լուծումներն ու նորարարութիւնները, ինչի համար կը պահանջուի հասա­րակութեան ջանքերի համախմբում, պետութեան եւ մաս­նավոր հատուածի արդիւնաւէտ գործընկերութիւն:

Ստեղծուած իրա­վիճակից տնտե­­սության դուրս­բե­րումը եւ յետագայ զարգացումը պայմանաւորուած կը լինի մշա­կոյթում, արժէհա­մա­կարգում, անհրա­ժեշտ փոփո­խու­թիւններ կատա­րելու, այլ խօսքով ասած, առաջընթացի համ­ընդ­հանուր արժէքներ ստեղ­ծելու երկրի կարո­ղութեամբ։  Արժէքներ, որոնք կը ձեւա­ւորեն ընկերային ու տնտեսական զարգացման համար պահանջուող փոփո­խութ­իւն­­ներին, նորարարութիւններին նպաստող ընկերա-հո­գեբանական եւ բարոյական միջա­վայրը:

Դժբախտաբար, համավարակի ընթացքում հասարակութեան դրսեւորած վար­քագիծը մտորումների տեղիք է տալիս: Նոյնիսկ համա­վա­րակը մեր հասարակութեան վրայ սթափեցնող ազդեցութիւն չունե­ցաւ: Ես վատատես չեմ, բայց իրերի դրութիւնն է դա վկայում։ Ար­տա­կարգ դրութեան ժամանա­կահատուածում մեր անկազ­մակերպ ու ան­կար­գապահ լինելը, անհանդուր­ժողականութիւնը, հասարակութեան անհա­մերաշ­խու­թ­իւնը: Փաստօրէն՝ մեր մշակութային մակարդակն այնպիսին է, որ օրէնքները չեն պահպանւում առանց պարտադրանքի: Նոյն իրավիճակը տնտեսութեան մէջ է. թւում էր, թէ տնտեսութեան ազատականացմամբ հնարաւոր կլինի ապահովել երկրի տնտեսական վերելքը: Այդ պատճառով էլ առաջնային է համարուել Ադամ Սմիթի շուկայի «անտեսանելի ձեռքը» եւ երկրորդական է դիտուել պետութեան դերը տնտե­սութեան մէջ, ինչի արդիւնքները տեսանելի են բոլորին. ապաարդյու­նա­բե­րա­կանա­ցում, հարյուր­հազա­րավոր հեկտարներով չմշակուող հողեր, արդէն անպի­տան դար­ձած գործարաններ, գործազրկութեան բարձր մակարդակի հետ միասին՝ աշխա­տուժի կառուցուածքի բա­ցա­սական փոխակերպումներ եւ այլն:

Ինչ վերաբերում է նրան, թէ այս պայմաններում ինչ ձեւաչափ է պահանջւում երկրի զարգացման հա­մար, ապա կարելի է վստահաբար ասել՝ պետական աշխոյժ կարգա­ւորման քաղաքականութեամբ շուկա­յա­կան ձեւաչափ: Որպէսզի նման գործի, անհրա­­ժեշտ է ձեւաւորել զարգացման պետութիւն: Զար­գաց­­ման պետութ­իւնը վար­չահրա­մայական կարգա­ւորման որոշ տարրերի ժամանակակից գործադրում է, շու­կայական ուժերի աւելի ազատ դրսեւո­րումների խթանում: Զարգացման պետութիւնը ոչ միայն երաշխաւորում է նորարար միջա­վայրի առկա­յութ­իւնը, այլեւ գոյացնում է արտադրական-արհեստագիտական շղթա­ներ, համակարգում է արդիւնաբերական աճը, ապահովում է գի­տութ­եան եւ ձեռնար­կութ­իւն­նե­րի միջեւ արդիւնաւէտ փոխգործակ­ցութ­իւնը:

– Տնտեսութեան համար ի՞նչ նոր հնարաւորութիւն են ստեղծուել համավարակի պայմաններում։

– Թէպէտ աշխարհատնտեսական կապերի որոշ փոփոխութիւններ սկիզբ էին առել մինչեւ այդ, այնուամենայնիւ, համավարակի ազդեցութեամբ խաթարուեցին առաքման համաշխարհային շղթաները (արժէքի ստեղծ­ման շղթաները), ինչը սկիզբ առնելով Չինաստանից, այնուհետեւ տարածուեց ամբողջ աշխարհում: Բնականաբար, դրա արձագանգը եղաւ այդ շղթաների աննախադէպ վերադասաւորումների մեկնարկը, ինչը որոշակի հնարաւորութիւններ է ներկայացնում ոչ միայն առանձին ընկերութ­իւնների, այլեւ երկրների համար: Բայց դրանք հնարաւորութիւններ են, որոնցից կարող են օգտուել համապատասխան արհեստավարժական եւ այլ կարգի կարողութ­իւններ ունեցող ընկերութիւնները: Օրինակ, դժուար է պատկերացնել, թէ հայկական ո՞ր ընկերութիւնը կարող է դառնալ «Apple» -ի մատակարար IPhone-ի մասով:

– Աշխարհը, իհարկէ, այլեւս առաջուանը չի լինի, եւ նոր աշխարհում յաջողելու համար պէտք է հասկանալ վաղուայ խնդիրներն ու այսօր գտնել դրանց լուծումները:

– Այնպէս չէ, որ աշխարհը միշտ եղել նոյնը եւ այս համավարակի ազդեցութեամբ էապէս փոխուելու է: Ըստ որոշ հեղինակաւոր հետազօտողների՝ 100 տարուայ ընթաց­քում, միջին հաշուով, հանդիպում է համավարակի 3 դէպք: Մարդկութիւնը միշտ էլ գտնում է ելքը դժուարին իրավիճակներից: Միաժամանակ, տնտեսութեան մէջ տեղի ունեցող փոփոխութիւնները պարբերաշրջանային են, ինչի վերաբերեալ տեսութ­իւններ են մշակուել: Դրանցից ամենաճանաչուածը Նիկոլայ Կոնդրատի ալիքներն են («բարձրացնող» եւ «ցածրացնող») կամ տնտեսական իրադրութեան մեծ ալիքները («Կ – ալիք»):

2008 թ. հրապարակուած «Գիտելիքահենք տնտեսութիւն. հնարա­վո­րութ­իւններ եւ մարտահրաւէրներ» իմ հեղինակած մենագրութեան «Փոփոխութիւնների երկար ալիքները» մասում նշել եմ, որ 2035-2040 թուականներին կ՛աւարտուի 5-րդ «Կ-ալիքը» եւ, ենթադրաբար, 2020-2025 թուականներին կը սկսուի ցածրացնող ալիքը եւ որ այդ փոփո­խութիւններին պատրաստ լինելը կարեւորւում է ոչ միայն կորուստներից խուսափելու, այլեւ հնարաւորութիւններից օգտուելու տեսանկիւնից: Ընդ որում, հիմնուելով Կոնդրատեւի տեսութեան վրայ, առաջարկել եմ «գիտելիքի կուտակման մեծ ալիքի» գաղափարը. այդ ալիքները 15-20 տարով նախորդում են «Կ – ալիքներին», այսինքն, որ­պէսզի արհեստագիտական նոր նորարարութիւններ լինեն, դրանց հիմքում պէտք է լինեն նոր գիտելիքներ, որոնք կուտակւում են այդ նորարարութիւններին նախորդող ժամանա­կահատուածում: Ի դէպ, 1990-ական թթ,-ների սկզբին մեկնարկած 5-րդ «Կ – ալիքի» ընձեռած հնարաւորութիւններից Հայաստանը, ինչպէս որ նախկին խորհրդային երկրները լիարժէք չօգտուեցին, քանի որ զբաղուած էին պետականաշինութեամբ, նոր տնտեսակարգին անցմամբ: Հայաստանի բեռն աւելի ծանր էր. երկրաշարժ, տեղական խնդիրներ, տնտեսական շրջափակում: Դրա արդիւնքում, 30 տարի անց, մեր տնտե­սութիւնն ընդա­մէնը 14 -15 մլրդ տոլար է կազմում…

Հետեւաբար, Ձեր նշած  «վաղուայ խնդիրները» պէտք է դիտարկել հենց այդ հատուածակողմով, մարդկային դրամագլուխը (capital) կուտակելու տեսանկիւնով: Այդ խնդիրները լու­ծողներին կամ «վաղուայ սերնդին», որը ներկայում անցման շրջանի փուլերում գտնուող պատանիներն ու երիտա­սարներն (12-24 տարեկան) են, պէտք է նախա­պատրաստել դրան, նրանց օժտել ինքնազարգացման յատկանիշներով, ինչն իրենց հնարա­վո­րություն կընձեռի կեանքի պարբերաշրջանի աւելի ուշ փուլերում շարունակել սովորել, զարգանալ ու ոչ միայն պատրաստ լինել փոփոխութիւններին, այլեւ լինել դրանց նախաձեռնողներ՝ ապահովելով հասարակութեան եւ տնտեսութեան դինա­միզմը:  

Ինչպեժէ՞ս է փոխուելու Հայաստանի տնտեսութիւնը, ըստ Ձեզ։  

-Հայաստանի տնտեսութեան ներկայիս կառուցուածքով հնարաւոր չէ աւելացուած մեծ արժէք ստեղծել: Մեր արտահանման ծաւալում աւելացուած արժէքի մասնա­բաժինը ցածր է, քանի որ գերակշռում է հանքարդիւնաբերական եւ գյուղատնտե­սական արտադրանքը: Հետեւաբար, տնտեսութիւնը պէտք է փոխուի առաջաւոր արհեստագիտական փոփոխութիւններին համընթաց: Միայն այդպէս հնարաւոր կլինի ունենալ մրցունակ, բնակչութեան համընդհանուր բարեկեցութիւնն ապահովող տնտեսութիւն: Բացի դրանից, տնտեսութեան կառուցուածքը պէտք է լիովի ապահովի երկրի տնտեսական եւ ռազմական անվտանգութիւնը: Ուղենիշը յետարդիւնա­բերա­կան, գիտելիքահենք տնտեսութիւնը պէտք է լինի:  

-Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրոյցի համար։

Զրուցեց՝ ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ

«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

Աջակցէ՛ ԶԱՐԹՕՆՔ-ին. Ապահովէ՛ Անոր Գոյերթը