• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

«Պերլինի Պատը Ինկած Է. Անթիլիասի Ալ Անցեալի Նարնջենիներուն Տեղ Արդիական Շէնքեր Բարձրացած Են…» . Ընկեր Սեւակ Յակոբեանի Խօսքը «Հայոց Պետականութիւնը՝ Միասնութեան Առանցք» Լրագրողական Համահայկական 8րդ Համաժողովի Մասնակիցներուն

28.10.2016   07:37

Սիրելի Գործընկերներ,

Լրագրողներու Համահայկական 8րդ Համաժողովի առիթով իմ խօսքս դասական զեկոյց մը պիտի չըլլայ, այլ կոչ մը. Եթէ կ’ուզէք՝ միասին խորհրդածելիք առաջարկ:

«Հայոց Պետականութիւնը՝ Միասնութեան Առանցք» կարգախօսը թոյլ տուէք ամբողջացնել հետեւեալով՝ «Հայոց Պետականութիւնը՝ Միասնութեան Առանցք Նաեւ Հայրենադարձութեան Նպատակակէտ»:

Եթէ հայրենադարձութիւն հասկացողութիւնը կիրարկելի է Սփիւռքահայ ժողովուրդին, ինչո՞ւ չվերաբերի նաեւ Սփիւռքահայ մամուլին:

Եկէք անվախ ու առանց պահելու բոլորս խոստովանինք, որ ինչպէս Սփիւռքահայութիւնը,  նաեւ անոր մամուլը՝ նամանաւանդ անոր տպագիր մամուլը, կը դիմագրաւէ գոյատեւելու խնդիր: Մեծածախս է ան: Կը դիմագրաւէ նաեւ մարդուժի ակներեւ պակաս: Ընթերցողի պակասն ալ լուրջ խնդիր է, սակայն այս երեւոյթը համաշխարհային է եւ միայն հայ ժողովուրդին չի վերաբերիր: Եկէք խօսինք զուտ մեր խնդիրներուն մասին. այսինքն այն խնդիրներուն, որոնց լուծումը կախեալ է զուտ մեր կամեցողութենէն՝ կարելիութիւններէն:

Ինչպէ՞ս վերաբերիլ այս երկու լուրջ խնդիրներուն հետ: Պիւտճէական հաւասարակշռութիւն՝ խնայողութիւն, աւելի տարիներ գոյատեւելու համար նաեւ մարդուժի պակասը գոցելու խնդիր:

Երկար ուսումնասիրութենէ ետք, «Զարթօնք»ի համար եկանք հետեւեալ լուծումին: Տնտեսագիտութեան մէջ այն կը կոչուի Աութսորսինկ (outsourcing): Այսինքն արտադրութեան մը վերաբերող կարգ մը աշխատանքներ տեղափոխել այլուր: Ո՞ւր կարելի է փոխադրել հայ թերթի մը արտադրութիւնը, բացի՝ Հայաստանէ: Ինչո՞ւ չօգտուիլ արհեստագիտութեան բարիքներէն ու առցանց աշխատելով չհրատարակել մեր թերթերը: Այսինքն ինչո՞ւ բովանդակութեան պատրաստութեան հետ կապուած շատ մը աշխատանքներ ինչպէս՝ գրաշարութիւնը, սրբագրութիւնը, ձեւաւորումը… եւայլն  չկատարել Երեւանի մէջ ու անկէ ետք մեր երկիրներուն մէջ կատարելով խմբագրական թէ վարչական աշխատանքը ղրկել տպարան (տպագիրին պարագային): Ինչո՞ւ մեր թերթերուն կայքէջային գրառումները կամ ելեկտրոնային ցրւումը աւելի յարմար նիւթական պայմաններով չկատարել հայրենիքէն: Արտասահմանի մէջ այս արտադրութեան համար տրամադրելի մէկ ամսուայ պիւտճէն, օրինակի համար, նուազագոյնը երեք ամսուայ համար չի՞ ծառայեր հայրենիքի մէջ: Մեր մարդուժի լուրջ հարցը չի՞ լուծեր այս կարգադրութիւնը, երբ հայրենիքի մէջ ունինք աւելի քան պատրաստուած եւ հմուտ քատրեր (աշխատակիցներու խումբեր): Հայրենի մեր աշխատակիցին գործի լաւ պայմաններ ստեղծած չե՞նք ըլլար այսպէս եւ ի վերջոյ մեր մամուլին ձեւով մը «Հայրենադարձութիւն» ապահոված չենք ըլլար՝ երկարելով անոր կեանքը եւս…:

Մտածուելիք բան է, չէ՞: Կը մնայ փորձելու քաջութիւնը: Մենք փորձեցինք: Փորձը փորձանք չէ: Յաջողեցանք: «Զարթօնք»ը այսօր Երեւանի մէջ ունի իր ներկայացուցչական գրասենեակը: Պաշտօնէութիւնը: Աշխատակիցները: Դուք ալ փորձեցէք:

Երթանք աւելի հեռու: Ինչո՞ւ Սփիւռքահայ մամուլը (տպագիր թէ առցանց), որուն մեծամասնութեան ներկայացուցիչները այս սրահին մէջ են, չունենայ իր միացեալ գրասենեակը հայրենիքի մէջ: Ի՞նչը կ’արգիլէ ի մի գալով աշխատիլ նոյն յարկին տակ իւրաքանչիւրս իր թերթին համար: Հաւաքական աշխատանքի մը բարիքներէն անդին, որ ինքնին հսկայական ուժ է յաջս հակառակորդ մետիային, պիւտճէական եւ մարդուժի հսկայական խնայողութիւն չէ՞: Մրցակցական կամ գաղափարական հասկնալի տարբերութիւնները յարգելով հանդերձ, չե՞նք կրնար շատ մը բաներ միասին բաժնել: Չունինք անցեալի անտեղի եւ ինչու չէ ամօթալի բաժանումները: Պերլինի պատը ինկած է: Անթիլիասի ալ անցեալի նարնջենիներուն տեղ արդիական շէնքեր բարձրացած են…: Մենք կրնանք միասին արտադրել այլեւս: Մենք կրնանք մէկ դատի ծառայել, որն է մեր պետականութեան հզօրացումը: Մենք կրնանք միացեալ եւ հսկայական ուժ մը գոյացնել յաջս մեր ժողովուրդի թշնամի մետիային, որ դժբախտաբար այսօր մեզի շատ մը տեղեր կը գերազանցէ: Գիտէ՞ք ի՜նչ ուժ ենք մենք՝ այս սրահին մէջ հաւաքուածներս: Մենք կու գանք զանազան երկիրներէ: Միասնաբար իմացութիւնը ունինք աւելի քան եօթը լեզուներու: Ինչո՞ւ այս ուժը չմեկտեղենք միասնաբար աշխատելով՝ յանուն մեր պետականութեան:

Մտածելիք բան է, չէ՞:

Եկէք մտածենք այս մասին: Եկէք օգտուինք մեր ազատ անկախ պետութեան գոյութենէն ու անոր ընձեռած հնարաւորութիւններէն: Երկաթէ վարագոյրի օրերուն Սփիւռքի հետ Մշակութային Կապի Կոմիտէին չյաջողցուցածը, Ազատ Անկախ հայրենիքի Սփիւռքի նախարարութիւնը, յանձինս իր նախարարով, յաջողցուցած է մեզի քով քովի բերել այս եւ նոյնանման համաժողովներով: Եկէք օգտուինք այս առիթէն: Թող, որ 25ամեայ Հայոց Պետականութիւնը ըլլայ Հայ մամլոյ ալ միասնականութեան լիիրաւ առանցքը, իսկ մենք արժանի ըլլանք անոր պահապան զինուորները ըլլալու:

 

 

 

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր