• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Ձախող Պետութեան Ցաւալի Արդիւնքը

17.07.2020   12:56

Թրիփոլիի մէջ Սետրա Օմրա անունով հնգամեայ աղջնակ մը իրենց տան ելեկտրականութեան հոսանքին՝ մշտական երեւոյթ դարձած անդադար ընդմիջումին չդիմնալով, արհեստական շնչառութեան շարժական իր սարքը փոխադրած է մօտակայ նպարավաճառի խանութ մը ՝ օգտուելու այնտեղի հոսանքէն, որպէսզի իր փոքր թոքերը կարենան շնջել:

Ահաւասիկ նմոյշ մը եւս Լիբանանի «հզօր» կառավարութեան կարեւոր իրագործումներէն:

 

Աջակցէ՛ ԶԱՐԹՕՆՔ-ին. Ապահովէ՛ Անոր Գոյերթը  

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր