• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Նուիրատուութիւն

27.04.2020   18:36

Շնորհակալութեամբ կը յայտնենք, որ թերթիս հետեւեալ բարեկամները կ՛ընդառաջե՛ն Աջակցէ՛ ԶԱՐԹՕՆՔ-ին. Ապահովէ՛ Անոր Գոյերթը մեր կոչին.

 

Տիար Ստեփան Տէր Պետրոսեան (Պէյրութ)                                          1,000,000 լ.ո.

Հաւատարիմ ընթերցող մը (Թորոնթօ)                                                      100,000 լ.ո.

.

 

 Աջակցէ՛ ԶԱՐԹՕՆՔ-ին. Ապահովէ՛ Անոր Գոյերթը

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր