• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Քարէն Եփփէ Ազգային Ճեմարանի Առաջնակարգ Շրջանաւարտները Գնահատուեցան

14.08.2015   00:13

Երեք­շաբ­թի, 11 Օգոս­տոս 2015ի առա­ւօտ­եան, Ազգ. Քա­րէն Եփ­փէ Ճե­մա­րա­նի առաջնա­կարգ շր­ջա­նա­ւարտ­նե­րը, Ճե­մա­րա­նի տնօ­րէ­նութ­եան եւ խնա­մա­կա­լու­թեան ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ հան­դի­պում ու­նե­ցան՝ Բեր­իոյ Հա­յոց Թե­մի Բա­րե­ջան Առաջ­նորդ Գերշ. Տէր Շա­հան Արք. Սար­գիս­եա­նին հետ, Ս. Աստ­ուա­ծա­ծին եկե­ղեց­ւոյ դահ­լի­ճին մէջ: Այս մասին կը յայտնէ Հալէպի «Գանձասար» շաբաթաթերթը։

Ճե­մա­րա­նի տնօ­րէն Յա­կոբ Քի­լէճ­եան ներ­կա­յա­ցուց պա­քա­լոր­իա­յի պե­տա­կան քննութեան բարձ­րա­գոյն գնա­հա­տա­նի­շեր ապա­հո­ված աշա­կերտ­նե­րը՝ դի­տել տա­լով, որ հա­կա­ռակ երկ­րին ծանր պայ­ման­նե­րուն անոնք լր­ջօ­րէն աշ­խա­տե­ցան եւ պատուա­բեր ար­դիւնք­նե­րով աւար­տե­ցին իրենց ու­սում­նա­կան հանգր­ուա­նը. անոնցմէ Գէ­որգ Եղ­իայ­եան Սուր­իոյ մա­կար­դա­կով 5րդ, իսկ Հա­լէ­պի մա­կար­դա­կով 3րդ բարձ­րա­գոյն գնա­հա­տա­նի­շը ապա­հո­վեց` ար­ժա­նա­նա­լով Կր­թու­թեան Նա­խա­րա­րու­թեան գնա­հա­տան­քին: Տնօ­րէ­նը նշեց, թէ այս հանգր­ուա­նին շր­ջա­նա­ւարտ­նե­րը կը նա­խա­պատ­րաստ­ուին հա­մալ­սա­րա­նա­կան ուս­ման:

Սր­բա­զան հայ­րը բա­րի գա­լուստ մաղ­թե­լով բո­լո­րին, շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց տնօրէ­նին, որ իր երի­տա­սար­դա­կան խան­դով խրա­խու­սեց աշա­կերտ­ներն ու զա­նոնք մղեց աշ­խա­տան­քի, ինչ­պէս նա­եւ բարձ­րօ­րէն գնա­հա­տեց շր­ջա­նա­ւարտ­նե­րը նշե­լով, թէ հա­յե­րը ուր որ ալ գտն­ուած են մշ­տա­պէս նուա­ճած են բարձ­րա­գոյն դիր­քեր, ոչ միայն ուս­ման այլեւ տար­բեր աս­պա­րէզ­նե­րու մէջ:

Սր­բա­զան հայ­րը անդ­րա­դառ­նա­լով ճե­մա­րա­նա­կան­նե­րուն պա­տե­րազ­մի պատճառով Ճե­մա­րա­նի կա­ռոյ­ցէն ստի­պո­ղա­բար դուրս մնա­ցած ըլ­լա­լու երե­ւոյ­թին՝ նկա­տել տուաւ, թէ շէնքն ու վայ­րը մեծ կա­րե­ւո­րու­թիւն չեն ներ­կա­յաց­ներ, այլ մարդն ու գաղա­փա­րը: Մար­դը, որ նպա­տա­կա­կէտ ու­նի` անա­պա­տի մէջ ըլ­լայ թէ պա­լա­տի, անպայ­ման կը ձգ­տի իր նպա­տա­կին, իսկ անոր աշ­խա­տան­քը ան­պայ­ման կ՛արդիւնա­ւոր­ուի: Ճե­մա­րա­նը սոսկ կա­ռոյց չէ, նշեց սր­բա­զա­նը, այլ ոգի, որ կ՛արտացո­լայ ձեր բո­լո­րին ընդ­մէ­ջէն:

Այ­նու­հե­տեւ սր­բա­զան հայ­րը նշեց, թէ «մարդն է, որ կը մշա­կէ եր­կիրն ու կը ծաղ­կեց­նէ իր ապ­րած տա­րա­ծու­թիւնը, հե­տե­ւա­բար պա­տե­րազ­մը պէտք չէ յու­սա­հա­տութ­եան մատ­նէ ձեզ, որով­հե­տեւ դուք լա­ւին ու լոյ­սին ձգ­տե­լու կամ­քով տո­գոր­ուած էք»: Սր­բա­զան հայ­րը մէջ­բե­րեց Ամե­նայն Հա­յոց Գա­րե­գին Ա. Կա­թո­ղի­կո­սի հե­տեւ­եալ խօսքը. «Մարդն է, որ գոր­ծէ զեր­կիր»: Աւելց­նե­լով սր­բա­զան հայ­րը ըսաւ, որ մեր եկեղեցիները կր­նան այ­րել, մեր բնա­կա­րան­նե­րը քան­դել, սա­կայն մենք յուսահատութեան չենք մատն­ուիր, մենք կը հա­ւա­տանք վաղ­ուան, կը հա­ւա­տանք լոյսին ու գի­տու­թեան, ուս­տի պա­տե­րազ­մի խա­ւա­րին մէջ ան­գամ պի­տի ձգ­տինք լոյսին, իմաս­տու­թեան եւ գի­տու­թեան:

Սր­բա­զան հայ­րը թե­լադ­րեց. «Ձեր ու­սում­նա­կան ուղի­ին մէջ չմոռ­նաք Ճե­մա­րանն ու Ճե­մա­րա­նի ու­սու­ցիչ­նե­րը եւ ձեր գի­տու­թիւնն ու փոր­ձա­ռութիւ­նը ի սպաս դրէք նա­եւ ձեր վար­ժա­րա­նին, ձեր ազ­գին: Ի զուր չէ, որ ձեր սե­րուն­դը կոչ­ուե­ցաւ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100ամ­եա­կիսե­րունդ, ձեր սր­բա­զան պար­տա­ւո­րու­թիւնն է նա­եւ տէր կանգ­նիլ մեր իրա­ւունք­նե­րուն, մեր ազ­գա­յին պա­հանջ­նե­րուն»:

Սր­բա­զան հայ­րը շնոր­հա­ւո­րե­լով շր­ջա­նա­ւարտ­ներն ու անոնց ծնող­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ տնօ­րէ­նու­թիւնն ու խնա­մա­կա­լու­թիւնը շր­ջա­նա­ւարտ­նե­րուն փոխանցեց, թէ «ու­սում­նա­կան ձեր այս հանգր­ուա­նին որե­ւէ դժ­ուա­րու­թեան պա­րա­գա­յին դի­մե­ցէք մե­զի, տնօ­րէ­նութ­եան եւ մենք պատ­րաստ ենք սա­տար հան­դի­սա­նա­լու բո­լո­րին»:

Ապա տե­ղի ու­նե­ցաւ մտեր­միկ զրոյց մը, շր­ջա­նա­ւարտ­նե­րը խօ­սե­ցան իրենց նախասի­րած ճիւ­ղե­րուն մա­սին եւ կար­ծիք­ներ փո­խա­նա­կե­ցին դժ­ուա­րու­թիւն­նե­րու յաղ­թա­հար­ման գծով:

Աւար­տին սր­բա­զան հայ­րը Նա­րեկ աղօ­թա­մատ­եանէն օրինակներ նուի­րեց շրջանաւարտ­նե­րուն եւ թե­լադ­րեց ըն­թեր­ցել զայն, որով­հե­տեւ «փակ­ուած գիր­քը կուռ­քի կը նմա­նի»:

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր