• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Հայր Անդրանիկ Ծ. Վրդ. Կռանեանին Խօսքը Հատոր 34… Տոկուն, Լուրջ, Իտէալապաշտ

26.07.2014   15:21

Այս երեկոյ՝ Հայկազեան Հայագիտական Հանդէսը ձեզի կը ներկայանայ իր 34րդ հատորով:

ՀՀՀանդէսը, իր կարգ մը տուեալներով, կը հանդիսանայ իւրայատուկ երեւոյթ մը Սփիւռքի յետ-եղեռնեան իրականութենէն ներս.

Ա- Նախ՝ ՀՀՀանդէսը ճամբայ ելաւ 1970ին, անապահով օրերուն մէջ ու իր 44 տարիներուն ընթացքին՝ ան ցուցաբերեց բացառի՛կ յարատեւութիւն, իր ընթերցողներուն հանդէպ ալ՝ տիպար հաւատարմութիւն:

Բ- ՀՀՀանդէսը իր առաջին օրերէն՝ Հայաստանը Սփիւռքին շաղկապող երեւոյթ մը դարձաւ ու կը շարունակէ նո՛յնը հանդիսանալ, առ այս՝ իր էջերուն մէջ ընկալելով հայագիտութեան նուիրուած հայաստանցի թէ սփիւռքահայ մարդոց ուսումնասիրութիւններուն հարուստ բերքահաւաքը:

Գ- ՀՀՀանդէսը, նման՝ արբունքը թեւակոխող մարդուն, ինք եւս տարուէ տարի աճեցաւ ու զարգացաւ ”տարիքով ու իմաստութեամբ”, ինչպէս Ս. Աւետարանը կ’ըսէ Յիսուսի մանկութեան մասին:

Դ- ՀՀՀանդէսը իր այս եւ կարգ մը այլ հանգամանքներուն համար՝ կերպով մը հայուն դիմագիծին մարմնացումն է. տոկուն, լուրջ ու իտէալապաշստ:

Ե- ”Տոկուն, լուրջ ու իտէալապաշտ”:

Այս երեք բառերով՝ կ’ուզեմ բնորոշել ՀՀՀանդէսը խմբագրող ու հրատարակող նուիրեալ մարդոց աշխատանքը, Հայկազեան Համալսարանի հովանիին ներքեւ:

Այս տողերը կ’ուզեմ որ ըլլան ո՛չ թէ ինքնագովութիւն, այլ փառք տանք ա՛յն Արարիչին, որ սիրեց իր ստեղծած մարդիկը ո՛չ միայն օժտել բազմակողմանի ձիրքերով, այլ նաեւ օժանդակել անոնց բեղուն ջանքերուն:

Դուք որ այս երեկոյ խմբուած էք այս 34րդ հատորին շուրջ, դու՛ք ալ ձեր այս ոգեւորիչ ներկայութեամբ կերպով մը մաս կը կազմէք ՀՀՀանդէսի աշխատակիցներուն, հետեւաբար կ’օժանդակէք ՀՀՀանդէսին յաջողութեան:

Որուն համար՝ շնորհակալութիւ՛ն բոլորիդ…:

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր