• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Ոչ Եւս Է Տոքթ. Գէորգ Քեշիշեան

19.11.2018   03:39

ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութիւնը սրտի խոր կսկիծով կը գուժէ իր պատուոյ անդամ` 

ՏՈՔԹ. ԳԷՈՐԳ ՔԵՇԻՇԵԱՆի 

մահը, որ պատահեցաւ 16 Նոյեմբերին Լոս Անճելըսի մէջ:

 

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր