• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

ԹՈՒՐՔԻԱ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ «ՄԵՐ ՍՐՏԻ ԽՈՑԸ» ՖԻԼՄԸ ՊԻՏԻ ԱՐՏԱԴՐԷ

09.06.2014   18:03

ԹՈՒՐՔԻԱՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆՄԱՍԻՆ

«ՄԵՐՍՐՏԻԽՈՑԸ» ՖԻԼՄԸՊԻՏԻԱՐՏԱԴՐԷ

ԹուրքիոյխորհրդարանիԱրտաքինյարաբերութիւններույանձնաժողովը «ՀայոցՑեղասպանութեանՊնդումներ» հարցինշուրջյատուկօրակարգովմըհանդիպումունեցածէ: Ըստ «Հապերթիւրք»ին՝նիստինընթացքինքննարկուածեն «1915 թուականիդէպքերը», ինչպէսնաեւՑեղասպանութեան 100ամեակինախօրէինհայկականՍփիւռքինհնարաւորքայլերնուանոնցդէմառնուելիքԹուրքիոյքայլերը:
Նիստինընթացքինքննարկուածէայնհարցը, թէհայկականլոպինմեծգումարպիտիյատկացնէՑեղասպանութեանմասինֆիլմմընկարահանելուհամար, որունիպատասխան՝Թուրքիաեւսնմանատիպնախաձեռնութեամբհանդէսպիտիգայ: Թրքականֆիլմըպիտիկոչուի «ՄերՍրտիԽոցը»: ԱզգայնականշարժումկուսակցութեանանդամՍինանՕղանդէմարտայայտուածէայսանունին՝պնդելով, որանիկա «նմանէսիրայինֆիլմիվերնագիրի» մը:
Նշուածէնաեւ, որհայկականֆիլմինմասինառաջարկըարդէնիսկներկայացուածէյայտնիբեմադրիչՍթիվընՍփիլպըրկինուֆիլմըպիտիկոչուի «Վիրաւորը»: Ըստթրքականլրատուամիջոցինպնդումներուն՝ֆիլմինմէջԿոմիտասիդերըպիտիկատարէաշխարհահռչակդերասանԱլէնՏըլոն: ՖիլմինմէջդերերպիտիստանձնեննաեւՏասթինՀոֆմըն, իսկֆիլմիերաժշտութեանհեղինակըպիտիըլլայամերիկահայռոքերաժիշտՍերժԹանքեան:

 

Share Button

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Media Partner