• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Վերջին Հրաժեշտ Մայեսթրօ Սեպուհ Աբգարեանին՝ Լուսանկարներով (Աղբիւր՝ Կիպրահայեր Ել-Պարբերաթերթ)

11.08.2014   01:11

Տեսնելու համար լուսանկարները Մայեսթրօ Սեպուհ Աբգարեանի վերջին հրաժեշտին, որ տեղի ունեցաւ Շաբաթ 9 Օգոստոս 2014-ի կ.ե. ժամը 3:30-ին Նիկոսիայի Ս. Աստուածածին Եկեղեցուոյ մէջ. 

հաճեցէք սեղմել հետեւեալ կապին վրայ՝

 

Վերջին Հրաժեշտ Մայեսթրօյին

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Media Partner