Լիբանանի Մէջ ՀՀ Դեսպանը Այցելեց Արամ Ա. Կաթողիկոսին

Պէյրութ, Լիբանան

 

ԼԻԲԱՆԱՆԻՄԷՋՀՀԴԵՍՊԱՆԸԱՅՑԵԼԵՑ

ԱՐԱՄԱ. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ

 

Ուրբաթ, 13 Յունիս 2014-իառաւօտուն, ԼիբանանիմէջՀայաստանիդեսպանԱշոտՔոչարեանայցելեցԱրամԱ. կաթողիկոսին: Դեսպանըբարիգալուստմաղթեցվեհափառին` Վատիկանէնվերադարձին: ՎեհափառհայրապետըիրգոհունակութիւնըյայտնեցՎատիկանկատարածիրայցելութեանույատկապէսայդառիթովսրբազանքահանայապետինուՎատիկանիբարձրաստիճանպատասխանատուներունհետիրունեցածհանդիպումներունգծով:

ՀանդիպմանընթացքիննաեւանդրադարձեղաւՀայաստանիմէջվերջերստեղիունեցածՀայոցցեղասպանութեան 100-ամեակիյանձնախումբիժողովինեւընդհանրապէս 100-ամեակինախապատրաստականաշխատանքներուն: ՎեհափառհայրապետըկարեւորութեամբշեշտեցՀայաստան-սփիւռքգործակցութիւնըաւելիամրապնդելուեւհայժողովուրդիմիասնականութեանաւելիշօշափելիարտայայտութիւնտալուհրամայականը` մասնաւորաբարցեղասպանութեան 100-ամեակիսեմին:

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *