ՆԵՐՍԷՍ ՊԵՏՐՈՍ ԺԹ. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ՊԱՏՐԻԱՐՔԸ ԸՆԴՈՒՆԵՑ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՄԷՋ

Պէյրութ, Լիբանան

ՆԵՐՍԷՍՊԵՏՐՈՍԺԹ. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՊԱՏՐԻԱՐՔԸԸՆԴՈՒՆԵՑԼԻԲԱՆԱՆԻՄԷՋ

ՀՀԴԵՍՊԱՆԸ

ՏաննԿիլիկիոյկաթողիկէհայոցՆերսէսՊետրոսԺԹ. կաթողիկոսպատրիարքը 12 Յունիս 2014-ինՀայկաթողիկէպատրիարքարանինմէջ  ընդունեցԼիբանանիմէջՀայաստանիարտակարգեւլիազօրդեսպանԱշոտՔոչարեանը:

ՀանդիպումինընթացքինխօսակցութիւնըշօշափեցՀայոցՑեղասպանութեան 100-րդտարելիցիննուիրուածձեռնարկներըհամակարգողպետականյանձնաժողովինաշխատանքները, ընդհանրապէսհայկականեւմասնաւորաբարԼեռնայինՂարաբաղիհիմնախնդիրները, Հայաստան-Թուրքիայարաբերութիւններըեւշրջանայինվերջինզարգացումները:

ԱմենապատիւհոգեւորտէրըկարեւորութեամբանդրադարձաւՖրանչիսկոսսրբազանքահանայապետինհետունեցածհանդիպումինընթացքինՀայոցցեղասպանութեան 100-րդտարելիցինկապակցութեամբքահանայապետինմօտեցմանուծրագիրներուն:

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *