ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԸ ՅՈՅՍ ՈՒՆԻ, ՈՐ ԻՍՐԱՅԷԼԻ ՆՈՐԸՆՏԻՐ ՆԱԽԱԳԱՀԸ ՊԻՏԻ ՆՊԱՍՏԷ

Երուսաղէմ

ՀԱՅՀԱՄԱՅՆՔԸՅՈՅՍՈՒՆԻ, ՈՐԻՍՐԱՅԷԼԻ ՆՈՐԸՆՏԻՐՆԱԽԱԳԱՀԸՊԻՏԻՆՊԱՍՏԷ

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆՃԱՆԱՉՄԱՆ

 

ԻսրայէլիմէջՌուվենՌիվլինինախագահընտրուելունառիթով, տեղւոյնհայհամայնքիներկայացուցիչներըստացածենբազմաթիւշնորհաւորանքներ: Պատճառըայնէ, որՌիվլինկըհամարուիիսրայէլահայերուբարեկամ: Աննաեւտարբերառիթներովկոչըրածէ, որցեղասպանութեանենթարկուածհրեաներըճանչնանՀայկականՑեղասպանութիւնը: Այսմասինկըհաղորդէ Armenpress.am-ը:

ՌիվլինիընտրութիւնըբնականաբարանհանգստացուցածէԱնգարան:

Յիշեցնենք, թէանցեալամիս, ԻսրայէլիխորհրդարանինմէջկայացածՀայկականՑեղասպանութեանճանաչմանհարցիքննարկմանընթացքին, Ռիվլինըսածէր. «Դժուարէներելմերողբերգութիւնըանտեսածազգերը, եւչենքկրնարանտեսելմիւսազգերուողբերգութիւնը: Իբրեւմարդեւիբրեւհրեայ, ասիկամերբարոյականպարտքնէ»:

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *