• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Հայկական Գամփռը

05.09.2014   19:58

Հայկական գամփռի ստանդարտ Գամփռը շների մի քանի տեղական տեսակ է, միավորված մեկ միասնական անվան տակ, որ հայերը հազարամյակների ընթացքում բուծել են։

Գամփռը հազարամյակներ շարունակ եղել է հայկական լեռնաշխարհի շուն և մնում է հայ ժողովրդի հպարտության առարկան։

www.gampr.am

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատվական գործընկեր