• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ

11.01.2019   01:00

“ՄԵԹՐ ՀՐԱՉԵԱՅ ՍԵԴՐԱԿԵԱՆ

ՄԱՐԴՆ ՈՒ ԳՈՐԾԸ”

 

Կազմեց ու խմբագրեց՝

ՊԱՐՈՅՐ Յ. ԱՂՊԱՇԵԱՆ

 

Պէյրութ – 2018

 

***

 

Մեկենասութիւն՝

ՄԵԹՐ ՊԵՐՃ ԵՒ ՎԵՐԱ ՍԵԴՐԱԿԵԱՆԻ

 

Հրատարակութիւն՝

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՈՒԹԵԱՆ

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր