• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

ՆՈՐ ԿԱՅՔԷՋ ՍԱՍՆՈՅ ՄԱՍԻՆ

09.07.2014   05:31

2014 թուականէն ի վեր համացանցի վրայ կը գործէ Սասնոյ մասին www.sasun.org թրքերէն կայքէջը, որ մանրամասնութիւններով կը ներկայացնէ Սասնոյ անցեալն ու ներկան։

Կայ֊քին հա֊մա֊հե֊ղի֊նակն է Սոֆ֊իա Յա֊կոբ֊եան։ Ան Ծնած է Ուք֊րան֊իոյ մայ֊րա֊քա֊ղաք Քի֊եւ 1993-ին։ 2004-էն ի վեր կը բնակի Հայաստան։

Այժմ կը հե֊տե֊ւի Ե.Պ.Հ.-ի Արե֊ւե֊լա֊գի֊տու֊թեան ֆա֊կուլ֊տե֊տի Թր֊քա֊գի֊տու֊թեան բաժ֊նին: Սոֆ֊իա֊յի ու֊սում֊նա֊սի֊րու֊թիւն֊նե֊րը հիմ֊նա֊կա֊նօ֊րէն կեդ֊րո֊նա֊ցած են Սա֊սու֊նի հա֊յե֊րուն վրայ։

Լուսանկարը՝ Սասուն քաղաքը այսօր։

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր