• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Մեր Կորուստները

15.07.2020   11:04

Ինչքան էլ, որ դժուար լինի, դիմացէ՛ք,

Վախկոտն ամէն օր է մեռնում, իմացէ՛ք,

Քաջերը` մէկ անգամ, փառքով, իմացէ՛ք,

Հողը արիւնով են պահում, իմացէ՛ք:

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր