• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Ժըմայէլ Ամբաստանեց Հըզպալլան Լիբանանի Գերիշխանութեան Դէմ Գործելու Յանձանքով

22.08.2019   10:41

«ԶԱՐԹՕՆՔ», ՊԷՅՐՈՒԹ –Փաղանգաւոր կուսակցութեան նախագահ՝  Երեսփոխան  Սամի Ժըմայէլ Հըզպալլան ամբաստանեց լիբանանի գերիշխանութիւնը վտանգելու յանցանքով: Ան Հասան Նասրալան այպանեց, պետութեան փոխարէն գործելու եւ որոշումներ առնելու համար: 

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր