• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Պէյրութի Միջազգային Օդակայանը Դարձեալ Խճողուած

14.08.2019   09:39

«ԶԱՐԹՕՆՔ», ՊԷՅՐՈՒԹ –Տօնական օրերուն Պէյրութի օդակայանը դարձեալ խճողումի վայր դարձաւ, ուր ճամբորդներ ստիպուեցան ժամերով շարքերու մէջ կանգնիլ: Նման վիճակի մէջ սպասման ժամը յաճախ գերազանցեց երեքը:

Խճողումը երկու ուղղութեամբ է, թէ ժամանողներու եւ թէ մեկնողներու: Օդակայանի աղբիւր մը նշեց, որ նախանցեալ օր 24 ժամուայ ընթացքին օդակայան ժամանած են 21000    ճամբորդներ:

 

 

 

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր