• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ

11.06.2020   08:53

 

Ընկ.հի Մաքրուհի Քիւրէճեանի մահուան տխուր առիթով Ընկ. Յակոբ եւ Տիկ. Անի Գասարճեաններ կը նուիրեն.

  • Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանի ԳՐԻԳՈՐ եւ ՄԱՔՐՈՒՀԻ ՔԻՒՐԷՃԵԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՖՈՆՏԻՆ՝ 100,000 լ.ո.
  • «Զարթօնք»ին՝               50,000 լ.ո.

 

Աջակցէ՛ ԶԱՐԹՕՆՔ-ին. Ապահովէ՛ Անոր Գոյերթը

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր