• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

ՀԱՀԽ-ի լիանիստ ժողովը Լոս Անճելըսի մէջ

08.11.2018   23:44

ՆՈՐ ՕՐ, ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍ. –  Հայ Աւետարանական Համաշխարհային Խորհուրդը (ՀԱՀԽ) իր լիանիստ ժողովը գումարեց Լոս Անճելըսի Հայ ԱւետարանականՄիացեալ Եկեղեցւոյ մէջ 18-19 Հոկտեմբեր 2018-ին:

Ժողովի առաջին նիստէն առաջ, կարճ Յիշատակի Պաշտօն մը կատարուեցաւ այն եօթը Հայ Աւետարանական հովիւներու համար, որոնք ի Տէր ննջեցին 2017-2018 տարեշրջանին:

Ժողովը շնորհակալութեամբ ընդունեց Խորհուրդի Նախագահին, Գործադիր Տնօրէնին եւ Գանձապահին գրաւոր եւ բերանացի տեղեկագիրները, ինչպէս նաեւ ՀԱՀԽ-ի անդամ եօթը Եկեղեցական Միութեանց եւ կազմակերպութիւններուն բերանացի տեղեկատուութիւնները:

Ժողովի խորհրդածութեանց նիւթ դարձան եւ որոշումներ առնուեցան հետեւեալ նիւթերու մասին.-

Վերագնահատումի նիւթ դարձան Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան Հարիւրամեայ տարեդարձի աշխարհասփիւռ տօնակատարութիւնները: Խորհուրդը իր գնահատանքը արձանագրեց տօնակատարութեանց թողուցած դրական տպաւորութիւններուն ու ազդեցութիւններուն համար:

Վերագնահատումի առարկայ դարձաւ նաեւ Համա-Աւետարանական Երիտասարդաց համագումարը, որ տեղի ունեցաւ Հայաստանի մէջ Օգոստոս 2-16, 2018 թուականին: Սոյն համագումարը  կը վայելէր Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան նիւթական եւ հոգեւոր հովանաւորութիւնը: Դրական եւ դրուատելի տեղեկագրութիւններ եղան այս համագումարի նկատմամբ:

Երիտասարդաց առաջնորդները երեսուն առաջարկներ ներկայացուցած էին իրենց Միութեանց ղեկավարութեան եւ խնդրած էին, որ այս առաջարկները լուրջ խորհրդածութեանց նիւթ դառնան:

Խորհուրդը որոշեց որ իւրաքանչիւր Միութիւն  սերտողութեան առարկայ դարձնէ յիշեալ առաջարկները, ապա որոշեց Հայ Աւետարանական հովիւներու, աշխարհական եւ երիտասարդ առաջնորդները համաժողով մը գումարել Հայաստանի մէջ 2020 թուականի Օգոստոսի առաջին շաբաթը՝ երիտասարդներու առաջարկները սերտելու եւ որոշումներ առնելու նպատակով:

ՀԱՀԽ-ի  2018-2020-ի Դիւանի ընտրութիւնը տեղի ունեցաւ, եւ ընտրուեցան հետեւեալները.- Վեր. Ժօէլ Միքայէլեան՝ Նախագահ, Վեր. Ալպերթ Փայտեան՝ Փոխ Նախագահ, Վեր. Յարութիւն Սէլիմեան՝  Ատենադպիր, Դոկտ. Նուրհան Հելվասեան՝ Գանձապահ: Վեր. Դոկտ. Վահան Յ. Թութիկեան պիտի շարունակէ իր պաշտօնը որպէս Գործադիր տնօրէն:

Պատշաճ շնորհակալական արտայայտութիւններ եղան անցեալի Դիւանին եւ հիւրընկալ եկեղեցիին, եւ ապա Գործադիր տնօրէնին փակման աղօթքէն ու Առաքելական օրհնութենէն ետք  ՀԱՀԽ-ի ժողովը վերջ գտաւ:  

Վեր. Դոկտ. Վահան Յ. Թութիկեան Գործադիր տնօրէն Հայ Աւետարանական Համաշխարհային Խորհուրդի

Նստած ձախէն աջ՝   Դոկտ. Նազարէթ Տարագճեան,  Տիար Զաւէն Խանճեան,  Վեր. Դոկտ. Վահան Յ. Թութիկեան, Վեր. Պերճ Ճամպազեան,Վեր. Ժօէլ Միքայէլեան, Տիկ. Ճոյս Փիլիպոսեան Սթայն:

Ետեւի շարք ձախէն աջ` Վեր. Աւետիք Խաչատրեան (հիւր), Վեր. Յովհաննէս Յովսէփեան (հիւր), Վեր. Մկրտիչ Մելքոնեան, Վեր. Յարութիւն Սէլիմեան, Վեր. Դոկտ. Ռընէ Լեւոնեան, Վեր. Ժիլպեր Լեւոնեան, Վեր. Ալպերթ Փայտեան, Վեր. Մկրտիչ Գարակէօզեան, Վեր. Վաչէ Էքմէքճեան:

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր