• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

“ՔԵՍԱՊԻ ՀԱՄԱՐ” ՀԱՄԵՐԳԸ ՄԻԱՑՈՒՑ ՈՒՐՈՒԿՈՒԱՀԱՅՈՒԹԻՒՆԸ

10.06.2014   18:01

Ուրուկուայ

ՔԵՍԱՊԻՀԱՄԱՐՀԱՄԵՐԳԸՄԻԱՑՈՒՑՈՒՐՈՒԿՈՒԱՀԱՅՈՒԹԻՒՆԸ

 

ՏասնամեակներուվրայերկարողՈւրուկուահայերուանմիաբանութիւնըպատմութեանմութէջերումէջմնաց, երբբոլորսմիացանք, Քեսապիմերքոյրերուևեղբայրներուվիշտըկիսելուհամար, համագաղութայինհամերգովմը, պատգամփոխանձելումերդարաւորոսոխինըսելուհամարթէ, մենքչ՜ենքմոռցած, ո՜չՔէսապի, ո՜չՀալէպիևո՜չալՍուրիահայերուայսդժնթակօրերուաղիտալիվիճակը։

Ուս- ուսիտուածմերգաղութիբոլորկազմակերպութիւններըևերեքյարանուանութիւններըիմիգալով, յաջողցուցինզօրակցականհամերգմը, յիշեցնելումերթշնամիինորչէքնացածևկըշարունակէմութիմէջդաւերլարելհայութեանդէմ, թէմենքփաստըկուտանքորկ՛ապրինքևյառաջկ՛երթանք, ըսելութուրքինևիրբարեկամներունորձերարիւնոտձեռքերուդիմաց, մենքհոսենք, պիտիարարենք, ձերկործանարարկենցաղին, պիտիպատասխանենքմերհայուհանճարով, մերշինարարտաղանդով, կրկինանգամփաստելովորհայուոգինարթունէկա՜յուկըգոյատևէ, կըգրէմերգործընկերը։

ԱյսմթնոլորտնուշունչըկըթեւածէրՄօնթէվիտէոյիՄշակութայինՍրահինմէջ, ուր  Յունիս 8-ին, աննկարագրելիտեսքհագածէր, ոչմիայնտեղչկարայդհսկայսրահինմէջայլևբազմաթիւհայրենակիցներհամերգինհետեւեցանոտքի։

Բեմիվրայկըտողանցէիներգչախումբեր, պարախումբեր, մեներգիչներ, երաժիշտներ, բոլորըայնպիսիոգևորութեամբ, յուզումովևհպարտութեամբկըկատարէինիրենցդերերըորհանդիսատեսինտրամադրութիւնըբարձրացուցինայնաստիճանին, ուրբոլորսզգացինքթէհզօրենք, աննկունենք, երբմիասինենք, յատկապէսհամահայկականկացութեանմըդիմաց, ինչպիսինէայսօրՔեսապի, ՀալէպիեւընդհանրապէսՍուրիոյհայութեանանբնականևանմխիթարվիճակըեւանոնցզօրակցելուհրամայականը։

Համերգիընթացքինսկիզբառաւսրտաբուխնուիրատւութիւնորյառաջիկայմիքանիօրերունպիտիշարունակուի։
ՀոգեհարազատեւյուզիչխօսքովհանդէսեկաւՔեսապցիմերսրբազանառաջնորդԳերշ. Տ. Յակոբարք. Գըլնճեանըուրիմիջիայլոցըսաւ “ԵրբամբողջհայութիւնըմիացածկըպատրաստուիՀայոցՑեղասպանութեան 100-ամեակիոգեկոչմանմիջոցառումներուն, թուրքերըմտածեցինմեզիտալշատկարեւորնուէրմը, որպէսզիերբեքչմոռնանքեւյաջողցուցինյարցակումնուգրաւումըՔեսապի, երբանորխաղաղբնակչութիւնըտակաւինկըքնանար։ԱյսօրալՀալէպիհայկականթաղերնենորթիրախդարձածենԹուրքիոյեւԱրաբականԾոցիկարգմըերկիրներուաջակցութիւնըվայելող, ոչսուրիացի, այսպէսկոչուածապստամբներու, այլեւծայրահեղականահաբեկիչներու, որոնքիբրեւթէժողովրդավարութեանանունովկըկռուին, այնժողովրավարութեանորիրենցօժանթակողերկիրներումէջգոյութիւնչունի։Լուրերըորկ՛ստանանք, ոչմիայնմիակողմանիենայլևսուտերովշաղախուած։Մենք, իբրեւհայեր, տասնամեակներամբողջարաբբարեկամերկիրներուաւյատկապէսՍուրիոյիսլամմերեղբայրներուհետ, խաղաղութեամբապրածենքևոչմէկտեսակիխնդիրկամհարցունեցածենքիրենցհետ, այդկռուողներըկապչունինիսլամիհետ, անոնքվարձկանահաբեկիչներեն” ըսաւսրբազանը։

Այսզօրակցականհամերգըիրաւարտինհասաւերբ, բոլորմասնակիցխումբերըեւ  հանդիսակաները, ոտընկայսեւարցունքոտաչքերովերգեցին “Երեւան-Էրէբունի” խմբերգըորքայլերգիհնչողականութեամբկատարուեցաւ:

 

www.yerakouyn.com

 

urugwai

urugwai

urugwai

urugwai

urugwai

urugwai

Share Button

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Media Partner