• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Ընդվզած Ժողովուրդը Դարձեալ Ճամբաները Փակեց Իրենց Ակնկալութիւնները Չգոհացնող Նախագահ Աունի Հարցազրոյցին Սփռումէն Անմիջապէս Ետք

13.11.2019   09:16

Sorry, this entry is only available in አርመናዊ.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատվական գործընկեր